DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

STATUT 2015

S  T A T U T

GIMNAZJUM  NR 2  IM. HALINY KONOPACKIEJ

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 191 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2014 r. poz 7)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491), z późniejszymi zmianami (z 10 czerwca 2015r. Dz.U.poz.843)

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232);

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012   r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532)

  

 ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§1. Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28 jest szkołą publiczną zaspakajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki  młodzieży na poziomie gimnazjum.

§2. Gimnazjum tworzy, prowadzi i utrzymuje, przekształca i znosi organ prowadzący gimnazjum.

§3. Oganem prowadzącym gimnazjum jest gmina miasto Rawa Mazowiecka.

§4. Podstawę funkcjonowania gimnazjum stanowią:                                                    

 1. Statut gimnazjum.
 2. Akt założycielski (Uchwała Nr VII/47, 99 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej), określający położenie gimnazjum, jego zasięg terytorialny, stopień organizacyjny.

§5. W gimnazjum pobiera naukę młodzież w wieku ustawowego obowiązku szkolnego.

      Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna.

 §6. Gimnazjum realizuje podstawę programową określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 §7. Gimnazjum stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli kształcenia ogólnego
i zawodowego
.

 §8. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej. W trzeciej klasie gimnazjum uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego, którego przebieg określają odrębne przepisy.

§8a uchylono.

 §9. Gimnazjum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników oraz zakładem oświatowym, świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w nim uczniów.

 §10. Porządek wewnętrzny gimnazjum, obowiązki gimnazjum wobec pracowników i obowiązki pracowników wobec gimnazjum określa regulamin pracy.

                                                                                              

                                               ROZDZIAŁ  II

                                    CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§11. Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, politycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

§11a. Celem gimnazjum jest:

 1. Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie.
 2. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, ze szczególnym uwzględnianiem ich uzdolnień i potrzeb rozwojowych.                                                                                
 3. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum.
 4. Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa narodowego.
 5. Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie,
  o problemach społecznych i ekonomicznych, o kulturze i środowisku naturalnym kraju i świata.
 6. Prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania uleganiu nałogom, ochrony własnego zdrowia
  i poznawania zasad zdrowego odżywiania, zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
 7. Przyswajanie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki.
 8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań
  i rozwiązywania problemów.
 9. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 10. Kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
 11. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy
  z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki.
 12. Edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru  i wykorzystania mediów.
 13. Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 14. Skuteczne nauczanie języków obcych zgodne z dostosowaniem zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 15. Efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.
 16. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości ,szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.
 17. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 18. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, które tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

 §12. Gimnazjum organizuje naukę religii w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

 §13. Gimnazjum umożliwia realizację zadań szkoły określonych w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

 Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc   również uczniów zamieszkałych poza obwodem.

 1. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 2. Realizuje podstawę programową ustaloną dla gimnazjum.
 3. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
 4. Zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc
  i wsparcie poprzez pomoc w uzyskaniu stypendiów, zwolnienie z opłat za ubezpieczenie szkolne oraz opiekę pedagogiczną i psychologiczną zgodnie z przyjętym planem pracy pedagoga i psychologa.
 5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
  i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 6. Zapewnia zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art.11 ustawy z 30 maja 2014r.
  o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U., z 2014r.poz. 811.

 §14. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań ucznia i realizację indywidualnych programów nauczania. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.

 §14a. Gimnazjum upowszechnia prawa dziecka i ucznia poprzez

 1. Podejmowanie tematyki praw dziecka i człowieka przez wychowawców klas;
 2. Działania pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych nauczycieli.

 §14.b W przypadku naruszenia praw dziecka: 

 1. Każdy kto posiada wiedzę na temat naruszenia praw dziecka zobowiązany jest do poinformowania o tym dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego, lub psychologa szkolnego;
 2. Pedagog lub psycholog przekazuje swoją wiedzę dyrektorowi i wspólnie podejmują odpowiednie działania zgodne
  z przepisami prawa, mające na celu zlikwidowanie problemu;
 3. Jeżeli problem wykracza poza kompetencje dyrektora szkoły, informuje on problemie odpowiednie instytucje.

  

                                               ROZDZIAŁ  III

             ORGANY WEWNĘTRZNE GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

§15. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor gimnazjum
 2. Rada pedagogiczna
 3. Samorząd uczniowski
 4. Rada rodziców

 §16. Dyrektor gimnazjum: 

 1. Dyrektor gimnazjum swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy i innych osób pełniących funkcje kierownicze
  w gimnazjum. Tryb powołania nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze w gimnazjum określają odrębne przepisy.

 §17. Dyrektor gimnazjum: 

 1. Jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich  pracowników zatrudnionych w szkole. Jest kierownikiem „państwowej jednostki organizacyjnej” w rozumieniu kodeksu  postępowania administracyjnego w odniesieniu do uczniów gimnazjum.
 2. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów gimnazjum.
 3. Reprezentuje gimnazjum wobec pracowników i uczniów gimnazjum oraz reprezentuje
 4. gimnazjum na zewnątrz.
 5. Kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz czuwa nad realizacją jej uchwał.
 6. Organizuje działalność gimnazjum w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Opracowuje arkusz organizacji gimnazjum zawierający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 7. Zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań gimnazjum.
 8. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom gimnazjum.
 9. Sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w gimnazjum.
 10. Dokonuje oceny pracy i wartości zawodowej podległych pracowników gimnazjum.
 11. Dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum.
 12. Organizuje kancelarię gimnazjum, składnicę akt i obsługę finansowo-księgową gimnazjum.
 13. Kieruje bieżącą działalnością gimnazjum.
 14. Realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń wyższych przełożonych dyrektora gimnazjum.
 15. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym.
 16. Określa w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego.
 17. Określa w porozumieniu z rodzicami i radą pedagogiczną sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.                        

 §18. W realizacji zadań dyrektor ma prawo: 

 1. Zwolnić ucznia z egzaminu gimnazjalnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W szczególnych przypadkach może zwolnić ucznia z uczestnictwa w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zwalniać ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niesprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka.
 4. W rozumieniu art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest „wierzycielem”, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej, zgodnie z obowiązującym przepisami
  i przyjętą procedurą.
 5. Dysponować składnikami majątkowymi i funduszami szkoły w granicach przewidzianych przepisami szczegółowymi.
 6. Podejmować decyzje w sprawie przyjmowania i przenoszenia uczniów.
 7. Wymierzać kary porządkowe nauczycielom, wychowawcą i innym pracownikom gimnazjum stosownie
  do postanowień kodeksu pracy.
 8. Przyznawać pracownikom nagrody i wyróżnienia oraz premie pieniężne.
 9. Zawiesić realizację uchwały rady pedagogicznej jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa lub celem i zadaniami gimnazjum i o swojej decyzji powiadomić organ prowadzący gimnazjum w celu podjęcia przez ten organ decyzji ostatecznej.
 10. Zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników na warunkach określonych w przepisach szczególnych.
 11. Powoływać nauczycieli i wychowawców na stanowiska kierownicze w gimnazjum po zasięgnięciu opinii i aprobaty rady pedagogicznej – bezwzględna większość głosów; tryb powoływania na te stanowiska określają odrębne przepisy.
 12. Dokonywać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywać przydziału obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności wszystkim pracownikom gimnazjum.

§19. Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za: 

1.Dobór nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze  w gimnazjum.

2. a) Właściwą organizację pracy w gimnazjum i jakość wyników osiąganych w jej działalności.

    b) Ustalenie wymiaru godzin  poszczególnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, uwzględniając wymiar wszystkich godzin, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form i poinformowanie o tym rodziców.

3. Dobór zadań do planu pracy gimnazjum.

4.Skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w gimnazjum.

5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki pracownikom  i uczniom gimnazjum.

6. Kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników gimnazjum i wśród uczniów. 

7. Realizację potrzeb socjalnych pracowników i uczniów gimnazjum związanych z wykonywaniem pracy zawodowej
i nauką w szkole.

8. Właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi gimnazjum oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą.

9. Opracowanie, klasyfikowanie, składanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji kancelarii szkolnej.

10. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

11. Podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

12. Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata, a także materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

13. Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.

14. Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

§20. Rada pedagogiczna: 

 1. Dyrektor, wszyscy nauczyciele i wychowawcy tworzą radę pedagogiczną. 
 1. Rada pedagogiczna:

       1) jest wewnętrznym, kolegialnym organem gimnazjum powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących działalności gimnazjum, w szczególności dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

       2) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady;

       3) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące. 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą sprawy:

    1) podejmowanie uchwał w sprawie promowania i klasyfikowania uczniów;

    2) zatwierdzanie planu pracy gimnazjum po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę rodziców;

    3) zatwierdzenie projektów działań innowacyjnych i eksperymentalnych w gimnazjum; prowadzenie eksperymentu 
w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

    4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców realizowanego w ramach działalności  rady pedagogicznej;

    5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

    6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ( art.64, ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego, innego niż język obcy nowożytny, nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów  nauczania.

   7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.    

 1. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą sprawy:
 • organizacji pracy gimnazjum, a w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych                             
 • projektu planu finansowego gimnazjum, w szczególności zaś podziału środków na zakupy rzeczowe,
 • odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 • projektu przydziału czynności służbowych nauczycielom i wychowawcom, tj. zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego jak i płatnych dodatkowo,
 • powierzanie i odwoływanie stanowiska wicedyrektora,
 • propozycje zespołów nauczycielskich dotyczące wyboru podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
 1. Do kompetencji wnioskujących rady pedagogicznej należą sprawy:

        1) odwołanie dyrektora gimnazjum z funkcji kierowniczej w szkole,

        2) odwołanie nauczycieli i wychowawców z innych funkcji kierowniczych pełnionych w gimnazjum, 

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Jest on przewodniczącym  mianowanym. 
 1. Organizację, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej regulamin.

 §21. Samorząd uczniowski. 

 1. Wszyscy uczniowie gimnazjum tworzą (stanowią) samorząd uczniowski.
 2. Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu.
 3. Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania  określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu gimnazjum.
 5. Organy samorządu są reprezentantami uczniów gimnazjum wobec dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli
  i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania gimnazjum i realizacji praw uczniowskich.
 6. Do najważniejszych zadań samorządu szkolnego należą sprawy:
 • przedstawienia dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków dotyczących funkcjonowania gimnazjum i realizacji praw uczniowskich,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych i stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej    uczniów; organizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w gimnazjum.
 • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum.
 • wydawanie wniosków i opinii na temat wszystkich spraw szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów i programu wychowawczego gimnazjum.
 1. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania samorządu szkolnego uczniów określa regulamin samorządu uczniowskiego. 

 §22. Rada rodziców: 

 1. W gimnazjum działa rada rodziców jako organ społeczny wyrażający wolę, potrzeby
 2. i opinie środowiska lokalnego w sprawach kształcenia, wychowania i opieki młodzieży.
 3. Zasady tworzenia rady rodziców określa regulamin pracy rady rodziców.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
 5. Rada rodziców w realizacji swych działań współdziała z dyrektorem gimnazjum i radą pedagogiczną dla uzyskania jak najlepszych wyników działalności gimnazjum.
 6. Szczegółową organizację, zakres działania, zasady funkcjonowania rady rodziców określa regulamin opracowany
  i zatwierdzony przez rodziców na zebraniu ogólnym zwykłą większością głosów.
 7. Rada rodziców może organizować pomoc dla gimnazjum, poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 8. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki realizowany
  w gimnazjum.
 9. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły, składanego przez dyrektora szkoły.
 10. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 11. Opiniuje decyzje dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszeń lub organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły.
 12. Opiniuje propozycje dyrektora zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

           

                                                ROZDZIAŁ   IV

                                      ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 §23. W skład gimnazjum wchodzą: 

 1. Zasoby materialne tj. składniki majątkowe gimnazjum
 2. Zasoby ludzkie tj. pracownicy gimnazjum, uczniowie i inne osoby związane z działalnością gimnazjum
 3. Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb gimnazjum.

 §24. Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określa organ prowadzący i utrzymujący gimnazjum.

 §25. Pracownikami gimnazjum są:

 1. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w gimnazjum
 2. Nauczyciele i wychowawcy
 3. Inne osoby pracujące w gimnazjum (pracownicy świetlicy, biblioteki, administracyjno-obsługowi)

 §26. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 §27. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum. 

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę  pracowników gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

  §28. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów,  którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów
dla danej klasy.                     

 §29. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 32, liczba uczniów w grupach jest określona odrębnymi przepisami.

 §30. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 §31. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Nauka szkolna rozpoczyna się o 800  rano. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut, z tym, że po każdej 5 godzinie lekcyjnej przerwa międzylekcyjna trwa 20 minut. W sytuacjach wyjątkowych przerwy zwykłe mogą być skrócone do 5 minut.

 §32. W sytuacjach wyjątkowych plan lekcyjny ucznia może ulec zmianie, podaje się wówczas informację dla rodziców z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wpis do zeszytu kontaktowego ucznia oraz umieszcza się zapis
na stronie internetowej szkoły

 §33. Obecność uczniów na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa.

 §34. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, są prowadzone  poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły lub inne formy wyjazdowe).

 §35. Gimnazjum może organizować zajęcia korekcyjno-wyrównawcze , kompensacyjne rewalidacyjne dla uczniów wymagających dodatkowej opieki. W gimnazjum udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, polegająca na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Pomocą objęci są uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 §36. Podczas nauki w gimnazjum każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i Regulaminem Szkoły.

 §37. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy kończone klasyfikacją uczniów. I okres trwa od 1 września do 15 stycznia, a  II okres trwa od 16 stycznia do końca roku szkolnego.

 §38. Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 §39. W gimnazjum obowiązują szkolne zasady oceniania, które zawierają: 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) Ocenie podlegają: wiedza, umiejętności oraz aktywność ucznia w zdobywaniu,  stosowaniu i przetwarzaniu wiedzy. Ocenianie bieżące jest poprzedzone przekazaniem przez nauczyciela uczniom kryteriów oceniania. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. 

2) Ocena informuje ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Ma na celu przekazanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenie kierunków jego dalszej pracy. Przyjmujemy następującą skalę ocen śródrocznych, rocznych i końcowych
z przedmiotów:

            - celujący                    (6) cel

            - bardzo dobry            (5) bdb

            - dobry                       (4) db

            - dostateczny              (3) dst

            - dopuszczający          (2) dop

            - niedostateczny         (1) ndst. 

3) Oceny cząstkowe wyrażone są w tej samej skali (  rozszerzonej o plusy  i minusy, podkreślające siłę oceny). 

4) Obowiązuje zasada wystawiania w semestrze co najmniej trzech ocen cząstkowych z przedmiotu, który jest raz lub dwa razy w tygodniu i minimum siedmiu ocen w pozostałych przypadkach. 

5)  Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:

            - testy osiągnięć szkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

               humanistycznych i języków;

            - wypowiedzi ustne,

            - samodzielne prace domowe,

            - prace długoterminowe (prace projektowe),

            - dyskusja,

            - wypracowania,

            - sprawdziany obejmujące niewielką partię materiału i trwające nie dłużej niż 15 min.

            - prace klasowe obejmujące większą partię materiału i trwające co najmniej 1 godzinę

              lekcyjną,

            - prace klasowe sumatywne obejmujące cały dział programowy,

            - referaty,

            - praca w grupach,  prace samodzielne,

            - prace pozalekcyjne (konkursy …),

            - ćwiczenia praktyczne

            - testowanie sprawności fizycznej

            - prezentacje indywidualne i grupowe,

            - wytwory pracy własnej,

            - rozmowa z uczniem,

            - opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

            - aktywność na zajęciach.

6) Oceny z każdego przedmiotu wystawiane są z uwzględnieniem przedmiotowego systemu oceniania. Sprawdzanie postępów i osiągnięć uczniów cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność. 

7) Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia są wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej lub wyniki sprawdzianu przeprowadzonego na początku roku szkolnego w klasie pierwszej z wybranych przedmiotów. 

8) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej (zawody, konkursy, choroba itp.) uczeń ma obowiązek terminie uzgodnionym z nauczycielem zaliczyć  sprawdzian lub pracę klasową, w przeciwnym wypadku może otrzymać ocenę niedostateczną.         

9) Terminy prac klasowych i sprawdzianów są wpisywane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem.
W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone 3 prace klasowe całogodzinne (45 min.), jedna w ciągu dnia.

10) Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi. 

11) Termin oddawania prac pisemnych: do 14 dni. 

12) a. Uczeń może być 2 razy ( 1 raz przy godzinie zajęć tygodniowo) w semestrze nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak  musi to zgłosić przed zajęciami. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

13) W klasach pierwszych na początku roku szkolnego stosujemy 2 tygodniowy tzw. okres ochronny (nie stawiamy ocen niedostatecznych). 

14)  Dowody osiągnięć szkolnych uczniów – pisemne prace klasowe, sprawdziany,  przechowuje nauczyciel do 31 sierpnia danego roku szkolnego, inne – kartkówki, referaty, prace domowe itp. – uczeń. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia ocenione prace do wglądu rodzicom ucznia,  na ich życzenie, w siedzibie szkoły, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji. 

15) Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych. 

16) Ocena roczna powinna uwzględniać ocenę z pierwszego semestru. W klasach trzecich ocena końcowa uwzględnia oceny roczne. 

17) Nauczyciel proponuje uczniowi ocenę śródroczną, roczną oraz końcową w klasach trzecich na dwa  tygodnie przed zatwierdzeniem ocen przez radę pedagogiczną, a na miesiąc przed -  ocenę niedostateczną. 

17.a)  Na pisemny wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej wystawioną ocenę śródroczną lub roczną. 

18) Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

19)  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, i muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

20)  Dyrektor szkoły ma prawo zwolnić ucznia:

a)  z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

b) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

c)  z nauki drugiego języka, do końca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  ucznia z wadą słuchu, z afazją, z głęboką dysleksją rozwojową, z niesprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

21 a) O postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu dziecka rodzice są informowani na zebraniach klasowych
i spotkaniach indywidualnych z nauczycielami, a także poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym. 

21b) Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach  niedostatecznych na zebraniu klasowym i poprzez wpis do zeszytu kontaktowego. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego, wychowawca wysyła pisemną informację do rodzica   o grożących ocenach niedostatecznych
z przedmiotów i grożącej ocenie nagannej zachowania. 

22 Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż proponowana roczna ocena klasyfikacyjna. Formę i termin poprawy ustala
z nauczycielem przedmiotu. Zasady są one określone w przedmiotowych zasadach oceniania.

22 a) a. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z przedmiotu, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę na zebraniu w szkole w terminie 2 tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny.

 1. Dyrektor wraz z nauczycielem przedmiotu przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez nauczyciela oceny
  w oparciu o argumentację nauczyciela, przepisy określone w przedmiotowych zasadach oceniania i obowiązującą dokumentację.
 2. Dyrektor powiadamia rodzica w terminie kolejnych 7 dni, od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o rozstrzygnięciu w sprawie. 

22 b) Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno– wychowawczych. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się egzamin sprawdzający. Egzamin sprawdzający (po dopuszczeniu ucznia do niego przez dyrektora) przeprowadza  się  w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami .  Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena z egzaminu sprawdzającego jest ostateczną oceną, nie ma od niej odwołania, z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku  egzaminu poprawkowego. Do egzaminu sprawdzającego nie może przystąpić uczeń, który ma więcej niż 2 oceny niedostateczne. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę.

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania komisja powołana przez dyrektora ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji. 

23) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności (50% godzin    lekcyjnych danego przedmiotu) może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (składając podanie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej).

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatora  rodzice.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego   wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z wymaganiami  edukacyjnymi na poszczególne oceny i są zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

24) Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje z danego przedmiotu
w miejscu oceny wpis: nieklasyfikowany. 

25) Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów określonych
w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe niż niedostateczny (z wyjątkiem „zwolniony”). 

 26) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych,
w wyjątkowych przypadkach z dwóch  przedmiotów, jeśli rada pedagogiczna wyrazi zgodę, może zdawać egzamin  poprawkowy.

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki i muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

            - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako   

              przewodniczący komisji,

            - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

            - nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne  - jako członek komisji. 

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim wypadku dyrektor powołuje jako   osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem  wymagań edukacyjnych.

 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne,  wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego wyznaczonym terminie, może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie  wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

 • Przed wakacjami nauczyciel przygotowuje dla ucznia zestaw zagadnień, których opanowanie jest niezbędne
  do uzyskania do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu poprawkowego;
 • Terminy egzaminów poprawkowych podaje się do wiadomości uczniów i rodziców na szkolnej tablicy informacyjnej po sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej
 • Z egzaminu poprawkowego uczeń może otrzymać ocenę: dopuszczający lub niedostateczny
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

27) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum  rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej z jedną oceną niedostateczną, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia  edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

28) Uchylono.

29) Uchylono.

30) Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych  średnią ocen co najmniej  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 1. Kryteria i zakres wymagań na poszczególne oceny. 

          1) Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który posiadł dużą wiedzę i umiejętności z przedmiotu; wykazuje zainteresowanie  przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się  samodzielnością w zdobywaniu wiedzy; osiąga wysokie wyniki w rywalizacji wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej; jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych.                                              

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

            2) Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu bardzo dobrym, potrafi rozwiązać  zadania o dużym stopniu trudności; wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością w pracy; wśród ocen ze sprawdzianów przeważają bardzo dobre; bierze udział w rywalizacji wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej. Z punktowanej pracy klasowej otrzymuje 90% punktów. 

            3) Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym; potrafi rozwiązywać zadania i problemy nauczania w stopniu dobrym; potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności; wśród ocen ze sprawdzianów przeważają oceny dobre; jest  aktywny w czasie lekcji; podejmuje się wykonania zadań o charakterze  dobrowolnym. Z punktowanej pracy klasowej otrzymuje 70% punktów. 

            4) Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
w stopniu dostatecznym; potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania i problemy podobnego typu jak rozwiązywane na lekcji; ze sprawdzianów przeważnie otrzymuje oceny dostateczne; najczęściej nie uchybia obowiązkom wynikającym z toku nauki. Z punktowanej pracy klasowej otrzymuje 50% punktów.

            5) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać proste zadania przy pomocy nauczyciela; w jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które  potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela. Z punktowanej pracy klasowej otrzymuje 30% punktów. 

            6) Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie posiadł wiedzy i umiejętności w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. Z punktowanej pracy klasowej nie uzyskuje 30% punktów.

 

3. Kryteria ocen zachowania. 

1). Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest wzorem do naśladowania dla innych i spełnia następujące wymagania:

 1. Wykazuje sumienność w nauce i zdyscyplinowanie w wypełnianiu innych obowiązków.
 2. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności usprawiedliwia.
 3. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych.
 4. Godnie reprezentuje szkołę w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych oraz konkursach przedmiotowych.
 • Troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych w szkole i poza szkołą.
 • Wykazuje inicjatywę w niesieniu pomocy uczniom słabszym.
 • Odznacza się wysoką kulturą osobistą tzn.
  • odnosi się grzecznie do nauczycieli, rodziców, kolegów i innych osób,
  • jest prawdomówny, uczciwy, lubiany w klasie za umiejętność współżycia w zespole,
  • zachowuje się nienagannie w drodze do i ze szkoły,
  • nie używa wulgarnych słów.
  • okazuje szacunek innym osobom
  • postępuje zgodnie z regulaminem szkoły.                          
 • Nie jest obojętny na agresję, zło, nietolerancję.
 • Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę.
 • Dba o higienę ciała i estetykę otoczenia.
 • Troszczy się o mienie własne i społeczne
 • Dba o tradycję i honor szkoły.
 • Zachowuje zasady regulaminu szkoły. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoją postawą i stosunkiem do obowiązków szkolnych oraz spełnia następujące kryteria:

 • Jest sumienny w nauce.
 • Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności usprawiedliwia.
 • Przezwycięża napotkane trudności w nauce i życiu.
 • Włącza się w prace organizacji szkolnych.
 • Stara się reprezentować szkołę w różnych konkursach.
 • Pomaga słabszym w nauce.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobista.
 • Nie jest obojętny na agresję.
 • Jest aktywny w społeczności klasowej.
 • Stara się rozwijać własne zainteresowania.
 • Dba o higienę ciała i estetykę otoczenia.
 • Troszczy się o własność społeczną.
 • Zachowuje zasady regulaminu szkoły 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zachowuje się właściwie i realizuje następujące postanowienia:

 • Wywiązuje się z obowiązków szkolnych np. starannie przygotowuje się do lekcji, wypełnia powierzone mu zadania, zmienia obuwie .
 • Stara się przezwyciężać napotykane trudności w nauce i życiu.
 • Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a nieobecności
 • Wykazuje troskę o bezpieczeństwo własne i innych w szkole i poza szkołą.
 • Zachowuje się kulturalnie, jest prawdomówny i tolerancyjny.
 • Dba o higienę ciała i estetykę otoczenia.
 • Umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych nie używając rozwiązań siłowych.
 • Troszczy się o mienie szkoły i społeczne.
 • Jest chętny do prac społecznych na rzecz klasy, szkoły.
 • Stara się przestrzegać zasad regulaminu szkoły 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • Sporadycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
 • Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (max. 30 godzin lekcyjnych).
 • Nie zawsze jest uczciwy w postępowaniu codziennym.
 • Sporadycznie ulega nałogom
 • Czasami wykazuje brak dbałości o higienę osobistą i estetykę otoczenia.
 • Zdarza mu się być niegrzecznym w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów.
 • Zdarza mu się używać wulgarnych słów
 • Unika prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.
 • Czasami wykorzystuje niewłaściwe sposoby rozwiązywania problemów, ujawnia emocje w bójkach, kłótniach, wyładowaniu złości na kimś lub na mieniu szkoły itp.
 • Czasami ma problemy z przestrzeganiem regulaminu szkoły. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom stawianym przez szkołę,  środowisko.

 • Ma lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych.
 • Opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, często się spóźnia.
 • Czasami jest arogancki wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły lub w innych kontaktach międzyludzkich.
 • Zdarza mu się używać przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów (szantaż, zastraszenie…).
 • Czasami prowokuje kłótnie, bójki, konflikty.
 • Niszczy mienie szkoły , kolegów, społeczne.
 • Ulega nałogom.
 • Nie dba o higienę osobistą i otoczenia.
 • Nie przestrzega zasad regulaminu szkoły 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom stawianym przez szkołę środowisko:

 • Ma lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych.
 • Samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 • nagminnie spóźnia się na zajęcia.
 • Jest arogancki wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
 • Używa przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów (szantaż, zastraszanie…).
 • Prowokuje kłótnie i bójki.
 • Ulega nałogom, namawia do tego innych.
 • Nie dba o higienę ciała i otoczenia.
 • Stanowi zagrożenie dla społeczności uczniowskiej.
 • Wchodzi w konflikt z prawem z powodu kradzieży napadów, bójek, przynależność do grup nieformalnych typu: bandy, ganki, sekty…
 • Nie przestrzega zasad regulaminu szkoły.

 

4. Regulamin wystawiania oceny zachowania 

1) Oceniamy zachowanie ucznia w 7 obszarach : A, B, C, D, E, F, G

Wychowawca na koniec semestru wystawia uczniowi jednorazowo punkty za każdy z 7 obszarów.

W każdym obszarze uczeń może uzyskać max. 10 punktów , po 0; 1 lub 2 punkty za każdy podpunkt.

Nie ma punktów ujemnych.

W sumie uczeń może zdobyć max. 70 punktów.

W obszarze G punkty wystawia wychowawca z uwzględnieniem oceny innych nauczycieli.

Jeżeli uczeń , np. ulega nałogom, to traci punkty za C5, C3, C1, a pewnie i za A1, B5

Jeśli wagaruje to traci punkty za A2, B5, C1 

2) Skala ocen w odniesieniu do punktacji: 

59-70   wzorowe

47-58   bardzo dobre

35-46   dobre

23-34   poprawne

12-22   nieodpowiednie

0-11     naganne

3) Obszary oceny zachowania:

A – WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

B – RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

C- DBAŁOŚĆ O ZDROWIE SWOJE I INNYCH

D – DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

E – PRACE SPOŁECZNE NA RZECZ SZKOŁY I ŚRODOWISKA

F – PRACE SPOŁECZNE NA RZECZ KLASY

G– KULTURA OSOBISTA 

4) Działania uczniów podlegające ocenie w poszczególnych obszarach: 

A-wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

 • nie wychodzi ze szkoły podczas przerw bez pozwolenia, nie spóźnia się na zajęcia
 • nie wagaruje, terminowo usprawiedliwia nieobecności
 • sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego
 • rzetelnie przygotowuje się do zajęć, przezwycięża napotkane trudności w nauce (uczestnictwo w realizacji projektu edukacyjnego, wykonywanie zadań domowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, posiadanie pomocy dydaktycznych typu: linijka, cyrkiel, strój gimnastyczny, itp.)
 • nie używa na lekcjach telefonów komórkowych i innych sprzętów multimedialnych bez zezwolenia nauczyciela 

B– respektowanie zasad współżycia społecznego 

 • Jest koleżeński, potrafi współpracować w zespole
 • Reaguje w adekwatny sposób na agresję i nietolerancję, nie wykazuje zachowań agresywnych i nie stosuje przemocy
 • Wykazuje inicjatywę w niesieniu pomocy innym ,np. pomoc koleżeńska
 • Okazuje szacunek innym osobom- uczniom, pracownikom szkoły, innym
 • Wypełnia polecenia nauczyciela ,właściwie zachowuje się podczas lekcji i przerw 

C- dbałość o zdrowie swoje i innych

 • Postępuje zgodnie z zasadami BHP, przestrzega regulaminów szkolnych, pracowni i hali gimnastycznej
 • Bezpiecznie zachowuje się podczas przerw i lekcji
 • Dba o higienę ciała
 • Dba o estetykę otoczenia , mienie społeczne i szkolne
 • Nie ulega nałogom 

D – dbałość o honor i tradycje szkoły

 • Reprezentuje szkołę w uroczystościach (poczet sztandarowy, reprezentacyjne wyjścia)
 • Zmienia obuwie, zachowuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych; egzaminów, konkursów, itp.
 • Wykazuje szacunek dla symboli narodowych i szkolnych
 • Dba o piękno mowy ojczystej (nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty grzecznościowe)
 • Kultywuje tradycje szkolne i regionalne (wigilia klasowa, andrzejki, dzień kobiet, dzień chłopca, dzień patrona, itp.) 

 E- prace na rzecz szkoły i środowiska

 • Wolontariat, praca w świetlicy środowiskowej
 • Inicjuje imprezy ,zdarzenia, konkursy w szkole
 • Pracuje w organizacjach szkolnych, samorządzie, bibliotece, świetlicy itp.
 • Reprezentuje szkołę w konkursach, występach i zawodach pozaszkolnych
 • Wzbogaca zasoby pracowni przedmiotowych i księgozbiór biblioteki szkolnej, przekazuje na rzecz szkoły wykonane przez siebie prace 

F –prace społeczne na rzecz klasy i szkoły

 • upiększa i wzbogaca pracownię lub szkołę (kwiaty, dekoracje, gazetki...), angażuje się w życie klasy
 • bierze czynny udział w akcjach społecznych (np. zbieranie makulatury, akcje charytatywne...)
 • Pomaga w pracach porządkowych w szkole (np. noszenie ławek…), chętnie wykonuje prace społeczne.
 • Bierze udział w konkursach szkolnych, zawodach i zabawach
 • Pomaga nauczycielom w przygotowaniu lekcji (np. drama, opieka nad pomocami ...) 
 • kultura osobista

Punkty wystawiane są przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i uczniów w klasie  Są wyrazem ogólnej oceny ucznia, nauczycieli i kolegów.

 • Ocena wychowawcy
 • Stosunek do innych pracowników szkoły
 • Samoocena ucznia
 • Ocena klasy
 • Brak uwag negatywnych w semestrze 

5) Uwagi o zachowaniu uczniów należy wpisywać chronologicznie i systematycznie (czytelnie i jednoznacznie). Punkty przyznaje wychowawca jednorazowo na koniec semestru  i roku szkolnego.                                              

6) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

7) Przy ustalaniu oceny zachowania w klasie drugiej bierze się pod uwagę udział ucznia  projekcie edukacyjnym. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z obowiązku aktywnego uczestnictwa w projekcie edukacyjnym, może mieć obniżoną ocenę
z zachowania
o jedną oceną. 

8) a. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę na zebraniu w szkole w terminie 2 tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny.

 1. Dyrektor wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację.
 2. Dyrektor powiadamia rodzica w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o rozstrzygnięciu w sprawie. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy końcoworoczna ocena klasyfikacyjna  zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 39 pkt. 1.22b

 

 1. Zasady przyznawania nagród i kar. 

1) Celem przyznawania kar i nagród jest motywowanie ucznia do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu. 

 • Nagrody i wyróżnienia:

a. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

            - rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

            - 100 % frekwencję,

            - wzorową postawę,

            - wybitne osiągnięcia, udział i sukcesy w konkursach.

b. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

c. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów gimnazjum:

            - pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

            - pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

            - dyplom,

            - wpis do Kroniki Szkoły.

d. W miarę posiadanych środków finansowych:

            - bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów

            - nagrody rzeczowe

            - listy gratulacyjne

e. Nagrody finansowane są z budżetu rady rodziców.

f. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli na koniec roku szkolnego uzyska            

    średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania                  

    z włączeniem oceny religii/etyki.

g. Nagrodę książkową lub rzeczową otrzymuje uczeń, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5  w  miarę możliwości finansowych rady rodziców.

h. Przewiduje się różne formy prezentacji najlepszych uczniów i ich prac:

            - umieszczenie nazwisk najlepszych uczniów - absolwentów  na tablicy,

            - wystawa najlepszych prac, publikacja na stronie internetowej

            - ogłoszenie nazwisk najlepszych uczniów na spotkaniu z rodzicami i na spotkaniu z młodzieżą,

            - w miarę możliwości finansowych: dyplomy i nagrody rzeczowe 

3) Kary:

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:

               - pouczenie- ukazanie skutków i konsekwencji niewłaściwych zachowań,

                - upomnienie wychowawcy wobec klasy,

               - powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

               - upomnienie dyrektora wobec przedstawicieli samorządu klasowego i szkolnego,

               - przeniesienie ucznia do równoległej klasy,

b. Dodatkowo uczeń może być ukarany zakazem udziału w imprezach i wycieczkach  szkolnych bez nadzoru rodziców  oraz zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz.

c. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać do dyrektora szkoły w terminie dwóch  dni. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły po uprzednim przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z opinią rady pedagogicznej.

d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zagrożenia demoralizacją uczeń gimnazjum może być przeniesiony do innego gimnazjum. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

e. Kryteria i zakresy wymagań określa obowiązująca w szkole procedura. Kryteriami warunkującymi przyznanie uczniom nagrody lub zastosowanie wobec nich kary są działania, postawy i zachowania, takie jak:

 • Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych;
 • Poziom opanowania wiedzy i umiejętności określonych realizowaną podstawą programową;
 • Systematyczność, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia określonych celów;
 • Wykorzystanie pełni swych możliwości psychofizycznych, aktywności w różnych dziedzinach życia szkoły, udział
  w konkursach i zawodach;
 • Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia oraz zasady przyznawania wyróżnień i stosowania kar określa regulamin szkoły. 
 1. Sposoby ewaluacji szkolnych zasad oceniania. 

1) Ewaluacji dokonuje się poprzez wdrażanie wniosków  uzyskanych z:

 • analizy wyników testów sprawdzających,
 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych
 • analizy losów absolwentów
 • opinii uzyskanych podczas spotkań rady pedagogicznej, spotkań z rodzicami i uczniami,
 • zgłaszanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców, w ciągu całego roku szkolnego uwag i spostrzeżeń. 

§40. W strukturze gimnazjum funkcjonują: świetlica i biblioteka szkolna. 

§41. Działalność świetlicy szkolnej: 

 1. Świetlica szkolna jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum.
 2. Działalność świetlicy określa regulamin:

      1). Celem świetlicy jest zapewnienie:

    a) opieki wychowawczej;

    b) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;

    c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2) Organizacja pracy świetlicy:

    a) świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-  wychowawcze,  w godz. 07:10-16.00.  

     b) w dni zajęć opiekuńczych godziny pracy świetlicy ustala dyrektor stosownie do potrzeb uczniów,

     c) świetlica realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez radę pedagogiczną.

3) Wychowankowie:

a) wychowankowie są współgospodarzami świetlicy.

b)  prawa i obowiązki wychowanków wynikają z ich potrzeb i zadań świetlicy.

c)  są zgodne ze statutem gimnazjum.

4) Wychowanek ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki;

b) życzliwego traktowania;

c) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

d) opieki wychowawczej: zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podczas zajęć;

e) poszanowania godności osobistej, obrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

f) możliwości korzystania z telefonu komórkowego tylko i wyłącznie w celu odbioru informacji.

5) Wychowanek jest zobowiązany do:

a) wykonywania poleceń nauczyciela;

b) współpracy w procesie wychowania;

c) przestrzegania zasad współżycia w grupie;

d) pomagania słabszym kolegom i koleżankom;

e) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

g) nie korzystania z telefonu komórkowego (za wyjątkiem kontaktu z rodzicami).

      6) Dokumentacja:

      W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

a) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczy świetlicy;

b) dziennik zajęć wychowawczych;

c) zeszyt gości.

§42. Działalność biblioteki określa regulamin

1.Organizacja pracy biblioteki: 

1) biblioteka jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno– wychowawcze oraz zajęcia opiekuńcze,
w godz. ustalonych przez dyrektora szkoły, zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.

2) biblioteka realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez radę pedagogiczną. 

2. Regulamin czytelni  i wypożyczalni  książek 

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:- wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).
 • Udostępnianie książek i innych źródeł informacji odbywa się na okres jednego miesiąca, podręczniki wypożycza się na cały rok. W przypadku uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu wypożyczający ma obowiązek zgłoszenia się do biblioteki i poinformowania bibliotekarza.
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone zniszczenia zgłosić bibliotekarzowi.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taki sam lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 • Wypożyczone książki i inne zbiory biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczniowie klas trzecich gimnazjum rozliczają się z biblioteką w formie podpisu na karcie obiegowej. Czytelnik zmieniający szkołę zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką.       
 • Aby stworzyć warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania bezpośredniego różnych źródeł informacji,
  w bibliotece wydzielona jest część pomieszczenia, zwana czytelnią, z komputerami z dostępem do Internetu. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • W czytelni można przebywać za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmówić wejścia do czytelni w przypadku dużej liczby wypożyczających oraz gdy czytelnik przekroczył normy kulturalnego zachowania się lub nie przestrzega regulaminu biblioteki.
 • W czytelni może przebywać tylko tylu czytelników ile jest miejsc siedzących.
 • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków.
 • Czytelnik ma prawo prosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza w wyszukiwaniu odpowiednich informacji i tekstów źródłowych. Bibliotekarz powinien pomagać w rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań czytelniczych oraz pogłębianiu u uczniów nawyków czytania i uczenia się.
 • Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami na terenie miasta, włączając się w akcje proponowane przez nie (np. spotkania autorskie, wypożyczenia międzybiblioteczne itp.) Współpraca odbywa się za pośrednictwem bezpośredniej, telefonicznej lub elektronicznej wymiany informacji pomiędzy pracownikami bibliotek. O każdej wspólne akcji decyduje dyrektor szkoły.
 • Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych określają odrębne punkty.
 • Biblioteka gromadzi i wypożycza materiały edukacyjne i podręczniki otrzymane z oferty dotacyjnej .
 • Biblioteka przekazuje uczniom za pośrednictwem wychowawcy materiały ćwiczeniowe otrzymane z oferty dotacyjnej bez obowiązku ich zwrotu.
 • Do działań określonych w punkcie 14 i 15 uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016. 

3. Regulamin korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej:

1)  Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie  i pracownicy szkoły w godzinach pracy czytelni. W czasie przerw między lekcjami nie korzystamy z komputerów (jest to czas przeznaczony na wypożyczenia zbiorów).

2)  Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych
i edukacyjnych.

3) Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.

4)  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5)  Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.

6)  Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się najwyżej dwie osoby.

7)  Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
8)  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

9)  Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza   (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).

10)  Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem
i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe

z ich winy.

11)  Zabrania się wkładania dysków optycznych, nośników pamięci oraz zewnętrznych urządzeń podpiętych pod USB bez zgody bibliotekarza.

12)  Wyszukane informacje mogą być zapisane na komputerze lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik prosi o pomoc bibliotekarza.

 13)  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
14)  Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz natychmiast spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.

15) W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

16)  Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów
w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód. 

 1. Biblioteka dysponuje aparatami fotograficznymi, kamerą cyfrowa oraz dyktafonami. Są one na użytek uczniów
  i nauczycieli. Wypożyczony sprzęt musi wrócić nieuszkodzony i kompletny. Odpowiada za to wypożyczający nauczyciel. Zdjęcia i nagrania powinny zostać skasowane, aby nie obciążać karty pamięci. 
 2. Biblioteka posiada integralną część, tzw. salę konferencyjna. W Sali konferencyjnej uczniowie mogą przebywać jedynie podczas lekcji z nauczycielem przedmiotu oraz za zgodą i pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
 3. W ramach rozwoju edukacji i kultury czytelniczej podejmowane są działania w celu rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez np. porady indywidualne, spotkania z ciekawą książką i filmem, wieczory poetyckie.

§42. Zasady współdziałania organów gimnazjum i sposób rozwiązywania sporów między nimi. 

 1. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, organem odwoławczym jest organ prowadzący szkołę. 
 2. Spory, których rozstrzygnięcie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców lub poszczególnych nauczycieli, rozpatrywane są przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron. Powoływana jest wtedy komisja, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Komisja powoływana jest doraźnie, w razie potrzeby. Komisja wydaje swe rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Jej rozstrzygnięcia są ostateczne. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej, w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi niezwłocznie naprawić skutki swojego działania.
 3. W przypadku konfliktu między nauczycielami spór rozstrzyga dyrektor szkoły.
 4. W przypadku konfliktu między nauczycielem i uczniem rolę mediatora przyjmuje dyrektor szkoły,
 5. W przypadku konfliktu między nauczycielem i rodzicem rolę mediatora przyjmuje dyrektor szkoły,
 6. Konflikty między ucznia mi rozstrzygają wychowawcy klas, którzy mogą poprosić o wsparcie pedagoga lub psychologa,
 7. Rolę mediatora w zależności od potrzeby może sprawować wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog lub dyrektor szkoły.
 8. Spory między organami gimnazjum są rozwiązywane na poziomie szkoły, poprzez mediacje między stronami.
 9. Zakres kompetencji poszczególnych organów gimnazjum określają odrębne regulaminy.

§42 b. Tryb postępowania w sprawie sposobów wpływania przez rodziców i uczniów na dobór bądź zmianę nauczyciela: 

 • Wszelkie problemy występujące w szkole rodzic zgłasza do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły podejmuje odpowiednie działania w celu zbadania problemu: rozmowa z nauczycielem, obserwacja lekcji bez zapowiedzi, rozmowy z uczniami bądź samorządem uczniowskim.
 • Dyrektor podejmuje działania w celu rozwiązania problemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ  V

 UCZNIOWIE

§43. Uczniowie: 

 1. W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający  poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy gimnazjum. Decyzję o przyjęciu uczniów spoza obwodu podejmuje  dyrektor. 
 2. odracza obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.
 3. zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
 4. Na wniosek rodziców lub po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dyrektor gimnazjum:
 5. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, którzy ukończyli szkołę podstawowa
  z wyłączeniem uczniów, którzy zostali przyjęci do innych szkół.

§44. Uczeń ma prawo do: 

1. Zapoznania się z programami nauczania, i wymaganiami na poszczególne oceny z danego przedmiotu oraz z regulaminem szkoły i statutem gimnazjum.

2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.

4. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

5. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.

6. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych  kryteriów, zgodnych ze szkolnymi zasadami oceniania.

7.Powiadamia go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości zgodnie z przyjętymi zasadami, określonymi
w statucie gimnazjum.

8. Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

9. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przerw świątecznych i ferii.

10. Uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

11. Korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, wyłącznie ze sprawnego sprzętu, mediów prostych i złożonych i księgozbioru biblioteki.

12. Korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami.   

13. Korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej.

14. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum.

15. Wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania   się w organizacjach działających na terenie szkoły.                                              

16. Prawo odwołania się od oceny w sytuacjach i na zasadach określonych w procedurze odwołania się ucznia od oceny.

17. Prawo do korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie przyjętym w szkole regulaminem korzystania z podręczników dotacyjnych.

18. Prawo do bezpłatnego otrzymania materiałów ćwiczeniowych, wykorzystywanych w szkole, w ramach dotacji celowej. 

§45. Uczeń ma obowiązek: 

 1. Uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu gimnazjum.
 2. Regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się, systematycznie usprawiedliwiać nieobecności; usprawiedliwienia powinny być wpisane do zeszytu kontaktowego ucznia, podpisane przez rodziców  i pokazane wychowawcy w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły.
 3. Regularnie odrabiać prace domowe i przygotowywać się do lekcji.
 4. Kulturalnie zachowywać się podczas zajęć: spokojnie zajmować wyznaczone miejsca w klasie, zabierać głos po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, nie rozmawiać bez pozwolenia nauczyciela i nie przeszkadzać
  w prowadzeniu lekcji.
 5. Prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki, zeszyty ćwiczeń i inne wymagane przez nauczyciela.
 6. Nosić zeszyt kontaktowy i pokazywać go na życzenia nauczyciela, ewentualne wpisy pokazywać rodzicom.
 7. Godnie reprezentować szkołę.
 8. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
 9. Dbać o kulturę w gimnazjum i poza nim, używać zwrotów grzecznościowych.
 10. Chronić własne i cudze życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i BHP; nie palić tytoniu, ani e-papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających.
 11. Dbać o schludny wygląd , nie nosić zbyt dużo biżuterii i makijażu.
 12. Podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych nosić strój galowy , zachować godną postawę w obecności sztandaru szkoły oraz przy wykonywaniu hymnu narodowego.
 13. Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.
 14. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.
 15. Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 16. Naruszenie przez ucznia zasad właściwego zachowania, skutkuje karami określonymi w statucie szkoły.
 17. Uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego.

  §46. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 §47. Sposoby nagradzania i karania określają szkolne zasady oceniania zawarte w statucie szkoły.

 §48. Skreślenie ucznia z listy

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18. roku życia Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, gdy uczeń:
 • opuścił w semestrze ponad 50% godzin lekcyjnych i pozostają one godzinami nieusprawiedliwionymi;
 • przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • dopuszcza się zachowań agresywnych i brutalnych w stosunku do innych uczniów lub pracowników szkoły;
 • notorycznie niszczy sprzęt i wyposażenie szkoły lub dopuszcza się kradzieży na terenie szkoły;
 • wszedł w kolizję z powszechnie obowiązującym prawem i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na odosobnienie;
 • w inny, rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego, zagrażając zdrowiu i bezpieczeństwu innych.
 1.  Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, jeżeli zachodzi jeden lub kilka przypadków opisanych w ust.1
 2.  Z wnioskiem o wykreślenie z listy uczniów mogą wystąpić:
 • rada pedagogiczna
 • rodzice;
 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. Przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 2. Niespełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia niepełnoletniego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora, za zgodą kuratora oświaty przeniesiony do innej szkoły.

 §48a. Bezpieczeństwo uczniów

 1. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają:
 • podczas zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia,
 • podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełniący dyżur,
 • przed zajęciami od 7.10 i podczas oczekiwania na odjazd –nauczyciele świetlicy i nauczyciele mający dyżur,
 • podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły kierownik wycieczki i opiekunowie grupy.
 1. Szkoła jest objęta monitoringiem wizyjnym .
 2. Obowiązkowe dyżury nauczycieli określa harmonogram dyżurów.
 3. W trakcie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkoły za ich bezpieczeństwo odpowiada organ organizujący dowóz.
 4. W przypadku złego samopoczucia dziecka należy:
 • przekazać dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, jeśli jest to możliwe,
 • zawiadomić rodzica i przekazać dziecko pod jego opiekę,
 • jeśli rodzic nie zgłosi się, uczeń idzie do domu po skończonych zajęciach
 • w sytuacjach poważnych zawiadomić pogotowie ratunkowe.
 1. W przypadku wypadku należy
 • sprawdzić fachową pomoc medyczną a w miarę możliwości udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • zawiadomić rodziców
 • nie podawać żadnych leków, jeśli uczeń nie ma odpowiedniego zaświadczenia
 • zawiadomić dyrektora szkoły, pracownika służby BHP i społecznego inspektora pracy,
 • w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe
 • dyrektor powiadamia radę rodziców i organ prowadzący szkołę.
 1. Dzień wcześniej informujemy uczniów o zmianie planu lekcji, uczniowie mają obowiązek zapisać go w zeszycie kontaktowym i pokazać rodzicom.

     8. Uczeń może być zwolniony z lekcji w danym dniu, jeśli posiada pisemną zgodę  (prośbę) rodzica, wpisaną do zeszytu kontaktowego ucznia.

     9. Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa grożą kary określone w szkolnych zasadach oceniania.

    10. W szkole jest powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa, którego zadania określa  § 51b.

 

 ROZDZIAŁ  VI

NAUCZYCIELE

 §49. Nauczyciele i wychowawcy: 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą opiekuńczą: wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 3. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 4. Nauczyciel podczas wykonywania pracy jest funkcjonariuszem publicznym. 

 §50. Do zadań nauczycieli należy: 

 1. Realizowanie obowiązującego w gimnazjum   programu   nauczania  oraz  programu wychowawczego szkoły.
 2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, poprzez organizowanie między innymi zajęć dodatkowych.
 3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w czasie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień oraz trudności w uczeniu się.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną, udzielanie uczniowi tej pomocy i niezwłocznie informowanie o tym wychowawcy.
 5. Prowadzenie doradztwa zawodowego.
 6. Indywidualizowanie nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa
  w życiu klasy, szkoły i środowiska.
 8. 8 Dbanie o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów, a w szczególności zaś o ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.
 9. Zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, imprez szkolnych,
  i środowiskowych, wycieczek i wyjazdów.
 10. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji
 11. Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć.
 12. Sprawdzanie i odnotowywanie na początku każdej lekcji obecności uczniów.
 13. Systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów.
 14. Informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych i postępach w nauce, poprzez przekazanie uczniom informacji na temat tego co robią dobrze a nad czym muszą popracować.
 15. Dostarczanie rodzicom bieżących informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ich dzieci (podopiecznych). 
 16. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 17. Czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.
 18. Systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji szkolnej.
 19. Rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów.
 20. Współpraca z rodzicami uczniów.
 21. Powiadomienie dyrektora o stanie sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły – obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 23. Opieka i nadzorowanie uczniów realizujących projekt edukacyjny.
 24. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami korzystania z dotacyjnych podręczników, materiałów edukacyjnych
  i ćwiczeń zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 §51. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

 • rozpoznawanie sytuacji wychowawczej ucznia w rodzinie i jego warunki bytu,
 • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
 • organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów  znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej,

     4) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie  informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

            5) zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem gimnazjum i procedurami obowiązującymi  w szkole,

            6) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form  życia zespołowego rozwijających
i integrujących zespół,

     7) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych, tworzenie klasowego zespołu    nauczycieli,

            8) współpraca z i psychologiem szkolnym,

            9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy  uczniami,

        10) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, a w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne,

11)  Rozpoznawanie i udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej

12) a. informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

12) b. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalanie form udzielania tej pomocy, okresu  oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

12) c. informowanie rodziców o potrzebie objęcia uczniów pomocą psychologiczno- pedagogiczną

13) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przekładanie sprawozdania
z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej.

14) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej

15) wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji  oświatowych i naukowych.

 16) informowanie uczniów i ich rodziców, ponosi odpowiedzialność za udział uczniów w projekcie i wpisanie
na świadectwie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 §51a. Nauczyciele znają i stosują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.

 §51b. W szkole powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa oraz koordynator do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 1. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy: 
 • Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.
 • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 • Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
 • Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 • Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
 • Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną.
 • Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • Dokumentowanie działań.
 • Doskonalenie własne. 
 1. Do zadań koordynatora do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 
 • Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Współpraca z rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Współpraca z wychowawcami i nauczycielami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Pomoc nauczycielom podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Nadzór nad realizacją pomocy wynikającej z ustaleń
 • Składanie sprawozdania dyrektorowi szkoły 2 razy w  roku szkolnym z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 §51c. W szkole działają zespoły nauczycielskie 

1. Nauczyciele grupy przedmiotów humanistycznych, językowych oraz  nauczyciele grupy przedmiotów matematycznych
i przyrodniczych tworzą zespoły przedmiotowe. 

2. Zadaniami zespołu są:

 • wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych i programów nauczania obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym i współdziałanie  w ich realizacji,
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
 • opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni   przedmiotowych, także w uzupełnianiu ich wyposażenia.                                   
 • opracowywanie testów diagnostycznych i ich analiza,
 • opracowywanie analiz i wniosków z próbnych i zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych. 

3.Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania specjalistycznego dyrektor powołuje zespół. Pracami zespołu kieruje wychowawca we współpracy z koordynatorem. 

4.Do zadań zespołu należy:

 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
  edukacyjnych;
 • Opracowanie i wdrożenie  indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego
 • uchylono
 • opracowanie wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem 

§51d. W szkole działają klasowe zespoły nauczycieli: 

 1. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski.

     2. Zadaniami zespołu są: 

 • ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału,oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
 • wspólne działanie w celu udzielania pomocy i wsparcia uczniom z trudnościami,
 • wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,
 • uzgodnienie i współpraca w realizacji programu wychowawczego,
 • diagnoza śródrocznych i rocznych osiągnięć uczniów,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych. 

§51e. Nauczyciel ma prawo do: 

 1. Wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu.
 2. Doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych.
 3. Ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie ze szkolnymi  zasadami oceniania.
 4. Współdecydowania o ocenie zachowania ucznia.
 5. Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 6. Czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.  

§51f. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oraz cywilnie lub karnie za: 

 1. Niewypełnienie powierzonych mu obowiązków. 
 2. Uchybienia godności zawodu nauczyciela.
 3. Uchybienia przeciwko porządkowi pracy.
 4. Zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.
 5. Skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych.
 6. Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.
 7. Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych.

§51g. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ  VII

PERSONEL POMOCNICZY, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. 

 §52. Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczni, administracyjni i  obsługi.

 §53. Pracowników tych zatrudnia dyrektor gimnazjum na zasadach przewidzianych w powszechnym prawie pracy.

 §54. Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zadań, uprawnień i  odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora gimnazjum.

  

ROZDZIAŁ  VIII

 RODZICE

 §55. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 

1. Zapisanie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową
i dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz  wyników sprawdzianu przeprowadzonego przez OKE w szkole podstawowej w terminie 14 dni po zakończeniu roku szkolnego.

2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

3. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4. Pisemne poinformowanie szkoły o wyrokach Sądów Rodzinnych dotyczących sytuacji prawnej dziecka (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie praw do dziecka, ustalenia miejsca pobytu, sposobu kontaktowania się z dzieckiem)

 6. Rodzice współpracują ze szkołą 

 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum.

W ramach tej współpracy rodzice: 

 • Kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami.
 • Korzystają z porad pedagoga i psychologa szkolnego. W ramach tych kontaktów zostaje zachowana dyskrecja
  i poszanowanie prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny. Uczestniczą w spotkaniach zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • Występują z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum.
 • Wyrażają opinię dotyczącą pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli i przekazują  dyrektorowi gimnazjum. 

2. Do obowiązków rodziców należy:

 • wspieranie procesu nauczania i wychowania,
 • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
 • systematyczne sprawdzanie bieżących informacji zawartych w zeszycie kontaktowym ucznia lub dzienniku elektronicznym.
 • przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka i zmianach jego sytuacji prawnej,
 • na wezwanie szkoły przybycie po chorego ucznia,
 • na wezwanie szkoły skontaktowanie się z wychowawcą lub dyrekcją szkoły
 • udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.
 • wspieranie szkoły, nauczycieli i wychowawców w realizacji projektu edukacyjnego.

 

 ROZDZIAŁ  IX

 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§57. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 §58. Gimnazjum posiada godło i pieczęć urzędową, której używa zgodnie z odrębnymi przepisami.

 §59. Imię gimnazjum – Haliny Konopackiej – oraz sztandar szkoły zostały nadane przez organ prowadzący gimnazjum na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

 §60. Gimnazjum prowadzi dokumentację kancelarii gimnazjum zgodnie z obowiązująca instrukcją kancelaryjną, prowadzi składnicę akt, prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej statutowej działalności, w szczególności zaś będącą podstawą wystawiania świadectw, duplikatów i zaświadczeń, określających poziom wykształcenia byłych uczniów szkoły.

 §61. Szkoła organizuje obsługę finansowo-księgową swej działalności oraz prowadzi gospodarkę finansową, której zasady określają odrębne przepisy.

 §62. Statut gimnazjum obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej:

pracowników, uczniów i nauczycieli i rodziców uczniów. 

1. Zmiany w statucie wprowadzone są uchwałą rady pedagogicznej po zasięgnięciu  opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. O dokonanych zmianach w statucie, szkoła informuje organ prowadzący

3. Statut gimnazjum dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, jego egzemplarze znajdują się w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim i bibliotece szkolnej.

4. Zmiany w statucie skutkują tekstem jednolitym.

 §63. 1. Niniejszy statut gimnazjum stanowi dziewiąty tekst ujednolicony.

 1.  Postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują od 1 września 2015r.
TOP