DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

procedura egzaminu klasyfikacyjnego

PROCEDURA  PRZYSTĄPIENIA  DO  EGZAMINU                                        KLASYFIKACYJNEGO  I  JEGO  PRZEBIEG

 

Cel: wystawienia oceny w przypadku braku podstaw do ustalenia (semestralnej)

        końcoworocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych

        przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie

        nauczania.               

 Zakres: obszar pracy szkoły dotyczący oceniania.

 Zainteresowani: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie, organ prowadzący, organ nadzorujący.

 Odpowiedzialni: dyrektor, wicedyrektor.

 Obowiązki: powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

            - określenie sposobów przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

            - ustalenie sposobów dokumentowania,

 Czas realizacji: każdego roku szkolnego po radzie klasyfikacyjnej, semestralnej lub

                          końcoworocznej.

 Opis działań:

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

    jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny

    klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
    połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
     klasyfikacyjny.

2) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub

    na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę

    na egzamin klasyfikacyjny.

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

    1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

    2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie o egzamin klasyfikacyjny
    do dnia  posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

3. W wyniku rozpatrzenia podania dyrektor:

    a) ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami  

       (prawnymi opiekunami), nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień
       zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

    b) powołuje komisję, w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice (opiekunowie)

        ucznia.

4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
    w szczególności:

    1) skład komisji;

    2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

    3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

    4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
    może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do egzaminu klasyfikacyjnego

     wpisujemy nieklasyfikowany.

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

    (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

    niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być

    zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 Dokumentacja:

1. Tabela klasyfikacyjna.

2. Podanie.

3. Protokół z egzaminu

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
 w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 Oczekiwane efekty:

 1. Doskonalenie systemu oceniania.

2. Zaspokajanie potrzeb uczniów i rodziców.

3. Doskonalenie jakości pracy szkoły.

 

 

 

TOP