DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

procedura egzaminu poprawkowego

PROCEDURA  ODWOŁANIA  SIĘ  OD  OCENY  Z  PRZEDMIOTU

                   I  PRZEBIEGU  EGZAMINU  POPRAWKOWEGO

  Cel: ustalenie zasad postępowania w sytuacji gdy rodzice i uczeń nie zgadzają się z oceną

        wystawioną przez nauczyciela z przedmiotu.

 Zakres: obszar pracy szkoły dotyczący oceniania.

 Zainteresowani: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie, organ prowadzący, organ                                      nadzorujący.

 Odpowiedzialni: dyrektor, wicedyrektor.

 Obowiązki: powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,

            - określenie sposobów przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,

            - ustalenie sposobów dokumentowania,

 Czas realizacji: każdego roku szkolnego po radzie klasyfikacyjnej, semestralnej lub                            końcoworocznej.

 Opis działań:

 1. Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach (semestralnych)

    końcoworocznych w terminach określonych w statucie szkoły (niedostatecznych na miesiąc

    przed zatwierdzeniem, pozostałych – na dwa tygodnie)

2. Wychowawcy lub nauczyciele informują uczniów o wystawionej ocenie (semestralnej)

    końcoworocznej z przedmiotu.

3. Uczeń może zdawać egzamin z jednego lub w wyjątkowych przypadkach, za zgodą rady
    pedagogicznej z dwóch  przedmiotów.

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora szkoły
    do dnia posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

5. W wyniku rozpatrzenia podania dyrektor powołuje komisję.

            1) w skład komisji wchodzą:

            a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

                kierownicze – jako przewodniczący komisji;

            b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

            c) nauczyciel prowadzący takie samo lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

                komisji.

 Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

            2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
                rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy
                przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia
                dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć,
                nie później jednak niż do końca lutego.

            3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem      egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz          wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań                 praktycznych.

            4) Komisja ustala ocenę i sporządza protokół.

6.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy

      programowo wyższej .

            Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w

    wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym

    przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia

    dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły w

    terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, a w przypadku 

   nie zgłoszenia zastrzeżeń do uzyskanej oceny, ustalona ocena jest ostateczna.

 

Dokumentacja:

 1. Tabela klasyfikacyjna.

2. Podanie.

3. Protokół z egzaminu

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład Komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 Oczekiwane efekty:

 1. Doskonalenie systemu oceniania.

2. Zaspokajanie potrzeb uczniów i rodziców.

3. Doskonalenie jakości pracy szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

TOP