DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

procedura egzaminu sprawdzającego

PROCEDURA  ODWOŁANIA  SIĘ OD  OCENY  Z  PRZEDMIOTU

         I  PRZEBIEG  EGZAMINU  SPRAWDZAJĄCEGO

 Cel: ustalenie zasad postępowania w sytuacji gdy rodzice i uczeń nie zgadzają się z oceną  

        wystawioną przez nauczyciela z przedmiotu.

 Zakres: obszar pracy szkoły dotyczący oceniania.

 Zainteresowani: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie, organ prowadzący, organ                                       nadzorujący.

 Odpowiedzialni: dyrektor, wicedyrektor.

 Obowiązki: powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego

            - określenie sposobów przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego,

            - ustalenie sposobów dokumentowania,

 Czas realizacji: każdego roku szkolnego po radzie klasyfikacyjnej, semestralnej lub                            końcoworocznej.

 Opis działań:

 1. Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach (semestralnych)

    końcoworocznych w terminach określonych w statucie szkoły (niedostatecznych na miesiąc

    przed zatwierdzeniem, pozostałych – na dwa tygodnie)

2. Wychowawcy lub nauczyciele informują uczniów o wystawionej ocenie (semestralnej)

    końcoworocznej z przedmiotu.

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

    szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona

    niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie
    do 7 dni  po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych danego roku szkolnego.

4. Do egzaminu sprawdzającego nie może przystąpić uczeń, który ma więcej niż dwie oceny
    niedostateczne.

5. W wyniku rozpatrzenia podania i stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa

    dotyczącymi trybu ustalania oceny dyrektor:

            a) powołuje komisję, która w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej               z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,    w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z             danych zajęć edukacyjnych. W skład komisji wchodzą:

            * dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze –       jako przewodniczący komisji,

            * nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
            * dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie

               same zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

            b) ustala termin sprawdzianu,  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi            opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia

               zgłoszenia zastrzeżenia.

6. Przeprowadzenie egzaminu.

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych     nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
    ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
    z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w  wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu

    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

    terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 Dokumentacja:

1. Tabela klasyfikacyjna.

2. Podanie rodziców o egzamin.

3. Protokół z egzaminu

            a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                - skład komisji,

                - termin sprawdzianu

                - zadania (pytania) sprawdzające,

                - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 

Oczekiwane efekty:

1. Doskonalenie systemu oceniania.

2. Zaspokajanie potrzeb uczniów i rodziców.

3. Doskonalenie jakości pracy szkoły.

 

TOP