DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

procedura oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

PROCEDURA OCENIANIA,  KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW

 Cel: ustalenie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 Zakres: obszar pracy szkoły dotyczący efektów kształcenia.

 Zainteresowani: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie, uczniowie, organ prowadzący,
                            organ nadzorujący.

 Odpowiedzialni: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

 Obowiązki:

 • określenie sposobu podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • ustalenie sposobu dokumentowania

Czas realizacji: ocenianie w ciągu całego roku szkolnego, klasyfikowanie i promowanie
                          na koniec semestru i roku szkolnego.

 Opis działań:

               I.     

 • W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele na bieżąco, systematycznie oceniają osiągnięcia edukacyjne uczniów stosując skalę ocen z minusami
  i plusami:

        celujący (6) cel
        bardzo dobry (5) bdb
        dobry (4) db
        dostateczny (3) dst
        dopuszczający (2) dop
        niedostateczny (1) ndst.

 • Ocenie podlegają: wiedza, umiejętności oraz aktywność ucznia w zdobywaniu, stosowaniu i przetwarzaniu wiedzy.
 • Oceny z poszczególnych przedmiotów są: jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych), uzasadnione na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna).
  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) – zgodnie ze statutem szkoły.
 • Przy ocenianiu osiągnięć ucznia nauczyciel uwzględnia opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej uprawnionej poradni specjalistycznej.
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w opinii.
 • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowani fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”
 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 • W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 • Na oceny wiadomości z prac pisemnych, oprócz języków nauczanych
  w szkole, nie mają wpływu błędy ortograficzne, stylistyczne i gramatyczne. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zwrócenie uczniom uwagi na takie błędy.
 • Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu ocena z zachowania.
 • Obowiązuje zasada wystawienia w semestrze co najmniej trzech ocen cząstkowych z zajęć, w przypadku przedmiotów o liczbie do dwóch
  w tygodniu, w pozostałych przypadkach minimum siedmiu ocen.
 • Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
  • testy osiągnięć szkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych
  • wypowiedzi ustne
  • samodzielne prace domowe
  • prace długoterminowe (prace projektowe)
  • dyskusja
  • wypracowania
  • sprawdziany obejmujące niewielką partię materiału i trwające nie dłużej niż 15 minut
  • prace klasowe obejmujące większą partię materiału i trwające co najmniej 1 godzinę lekcyjną
  • prace klasowe sumatywne obejmujące cały dział programowy
  • referaty
  • praca w grupach
  • prace samodzielne
  • prace pozalekcyjne (np. konkursy)
  • ćwiczenia praktyczne
  • testowanie sprawności fizycznej
  • prezentacje indywidualne i grupowe
  • wytwory pracy własnej
  • rozmowa z uczniem
  • opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych
  • aktywność na zajęciach
  • Sprawdzanie postępów i osiągnięć uczniów cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność.
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie (np. zawody, konkursy, choroba) uczeń ma obowiązek w terminie uzgodnionym
   z nauczycielem zaliczyć sprawdzian, w przeciwnym wypadku może otrzymać ocenę niedostateczną.
  • Wychowawca informuje rodziców o aktualnych wynikach nauczania za zebraniach z rodzicami.

    II 

 • Nauczyciel proponuje uczniowi ocenę semestralną i końcoworoczną  najpóźniej na dwa tygodnie, a ocenę niedostateczną na miesiąc, przed zatwierdzeniem ocen przez radę pedagogiczną.
 • Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych.
 • Ocena końcoworoczna powinna uwzględniać ocenę z pierwszego semestru.
 • Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych semestralnych
  i końcoworocznych ocenach niedostatecznych.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
  (50% godzin danego przedmiotu) może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego (podanie winno być złożone przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa odpowiednia procedura.
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od ustalonej oceny semestralnej i końcoworocznej z przedmiotów. Składają
  do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych , podanie o egzamin sprawdzający z uzasadnieniem.
  Sposób przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego określa odpowiednia procedura.
 • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
  i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę  końcoworoczną.

     III

           Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
           ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym programie nauczania uzyskał
           oceny wyższe niż niedostateczny (z wyjątkiem „zwolniony” albo „zwolniona”).

 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch  przedmiotów może zdawać egzamin poprawkowy. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa odpowiednia procedura.
 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, z wyjątkiem klasy trzeciej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej pomimo oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 • Uczeń uzyskuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

    IV          
          Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:

 • w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
  programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe niż niedostateczny (z wyjątkiem „zwolniony” albo „zwolniona”),
 • przystąpi do egzaminu gimnazjalnego,
 • bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego)
 • uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

     V    Zatwierdzenie ocen semestralnych i końcoworocznych  odbywa się
            na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

      VI  Udokumentowaniem wyników klasyfikacji i promocji są wpisy w dziennikach
            lekcyjnych i arkuszach ocen.

 Dokumentacja:

 • dzienniki lekcyjne
 • dzienniki nauczania indywidualnego
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • tabela klasyfikacyjna
 • arkusze ocen

 Oczekiwane efekty:

 • doskonalenie systemu oceniania
 • doskonalenie jakości pracy szkoły

 

         

 

 

TOP