DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

procedura odwołania się od oceny z zachowania

PROCEDURA  ODWOŁANIA  SIĘ  OD  OCENY  Z  ZACHOWANIA

 Cel: ustalenie zasad postępowania w sytuacji gdy rodzice i uczeń nie zgadzają się z oceną
        z zachowania wystawioną przez wychowawcę.

 Zakres: Obszar pracy szkoły dotyczący oceniania.

 Zainteresowani: dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie, organ prowadzący, organ                                       nadzorujący.

 Odpowiedzialni: dyrektor, wicedyrektor

 Obowiązki: powołanie Komisji, która ustali roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania

                    ustalenie sposobów dokumentowania.

 Czas realizacji: każdego roku szkolnego po radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej

 Opis działań;

 1. Wychowawcy informują uczniów o wystawionej ocenie końcoworocznej z zachowania
    po radzie klasyfikacyjnej.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

    szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona    

    niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie do 7 dni

    po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych danego roku szkolnego.

3. W wyniku rozpatrzenia podania i stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa

    dotyczącymi trybu ustalania oceny dyrektor:

            a) powołuje komisję w skład której wchodzą: w przypadku rocznej (semestralnej)          oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

            * dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze               – jako przewodniczący komisji,

            * wychowawca klasy,

            * wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

               w danej klasie,

            * pedagog,

            * psycholog,

            * przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

            * przedstawiciel rady rodziców.

            b) ustala termin posiedzenia Komisji.

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania komisja ustala w drodze głosowania zwykłą 

    większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 Dokumentacja:

1. Tabela klasyfikacyjna.

2. Podanie rodziców.

3. Protokół z posiedzenia Komisji

            * skład Komisji,

            * termin posiedzenia Komisji,

            * wynik głosowania,

            * ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 Oczekiwane efekty:

1. Doskonalenie systemu oceniania.

2. Zaspokajanie potrzeb uczniów i rodziców.

3. Doskonalenie jakości pracy szkoły.

TOP