DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PALĄCYM PAPIEROSY

  1. Szkoła organizuje szerokie spektrum działań profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom.
  2. Uczeń, u którego stwierdzono, że pali papierosy otrzymuje uwagę do dzienniczka uwag, a wychowawca powiadamia o fakcie rodziców.
  3. Jeżeli uczeń nadal pali papierosy, wychowawca wpisuje uwagę do dzienniczka uwag, zaleca uczniowi napisanie referatu a temat szkodliwości palenia i kieruje go na rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Wychowawca powiadamia o tym rodziców.
  4. Jeżeli sytuacja nie ulega poprawie i incydenty z paleniem nadal się zdarzają, wychowawca udziela uczniowi upomnienia, wpisanego do dzienniczka uwag i zawiadamia go, ze skutkuje to zakazem uczestnictwa w dyskotekach, imprezach i wycieczkach szkolnych do odwołania. Ponadto wychowawca wzywa rodziców na rozmowę, podczas której informuje ich o dalszych etapach procedury.
  5. Jeżeli pomimo podjętych działań, uczeń nadal pali papierosy, udziela mu się nagany dyrektora. Ponadto wzywa się rodziców na wspólna rozmowę z uczniem i pedagogiem lub psychologiem szkolnym, podczas której wskazuje się instytucje, które mogą pomóc dziecku w zwalczaniu nałogu. Można też z uczniem podpisać kontrakt , zaproponować systematyczną pomoc pedagoga lub psychologa szkolnego lub wypracować inną metodę pomocy.
  6. Przy braku pozytywnych efektów podjętych działań wychowawca zwołuje zespół klasowy i po omówieniu sytuacji, wraz z pedagogiem szkolnym powiadamia policje i kieruje wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich. Powiadamia również o tym rodziców.
  7. Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji sądu nie występuje zmiana zachowania ucznia, skutkuje to oceną naganną z zachowania.
  8. W uzasadnionych przypadkach, niektóre punkty niniejszej procedury mogą ulegać modyfikacji, np. kontrakt z uczniem można zawrzeć wcześniej; jeżeli  jest to zasadne z wychowawczego punktu widzenia można też przenieść ucznia do innej klasy, ale najwcześniej, po otrzymaniu przez niego nagany dyrektora.
TOP