DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

procedura postępowania z uczniem wagarującym

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM WAGARUJĄCYM

w Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej

 

 

  1. Nauczyciele na bieżąco sprawdzają obecności uczniów na wszystkich zajęciach obowiązujących na terenie szkoły.
  2. Wychowawcy na koniec każdego miesiąca zliczają frekwencję uczniów.
  3. Po opuszczeniu przez ucznia 10 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą i przekazuje pisemną lub telefoniczną informację do rodziców  lub opiekunów.
  4. Po opuszczeniu przez ucznia 20 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w celu poznania motywów jego postępowania i próby rozwiązania jego problemów oraz przekazuje pisemną lub telefoniczną informację do rodziców lub opiekunów. Uczeń otrzymuje zakaz uczestnictwa w dyskotekach , imprezach i wycieczkach szkolnych.
  5. Po opuszczeniu przez ucznia 30 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca wzywa rodziców na rozmowę do szkoły w celu wyjaśnienia przyczyn wagarów i podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Informuje go o dalszych etapach procedury. Informację o odbytym spotkaniu odnotowujemy w zeszycie klasowym.
  6. Jeśli podjęte działania nie przynoszą efektu i uczeń nadal wagaruje, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły. Wychowawca ustala spotkanie ucznia, rodzica i pedagoga lub psychologa szkolnego. Na spotkaniu można zawrzeć z uczniem kontrakt, można mu zaproponować systematyczne spotkania z pedagogiem lub psychologiem w celu wspierania i pomocy w przełamaniu barier związanych z powrotem do szkoły, można zaproponować pomoc PPP. Fakt odbycia spotkania odnotowujemy w zeszycie klasowym.
  7. Jeżeli zastosowane środki zaradcze nie przynoszą efektów lub rodzice nie stawiają się na wezwania szkoły , uczeń w ciągu miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia 50% lekcji, dyrektor kieruje do rodziców dziecka upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.(art. 15. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) Dokument wysyła się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  8. W wypadku niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nie realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego – po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia dyrektor szkoły (wierzyciel) wystawia tytuł wykonawczy na podstawie art. 27§1 ustawy egzekucyjnej, następnie występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywnę nakłada się na rodziców lub prawnych opiekunów. ( art. 120 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)
  9. W przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 100 godzin bez usprawiedliwienia lub 90 w wypadku ucznia powtarzającego klasę – wychowawca zwołuje zespół klasowy i po omówieniu sytuacji, wraz z pedagogiem szkolnym kieruje wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich.
  10. Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji sądu nie następuje poprawa frekwencji ucznia na zajęciach lekcyjnych, wychowawca wspólnie z pedagogiem przekazuje ponownie pisemną informację do sądu rodzinnego i nieletnich o braku efektów podjętych działań.

 

TOP