DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Projekt edukacyjny

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2

im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach  publicznych.

I. Postanowienia ogólne

  1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym  na celu rozwiązanie konkretnego problemu,z zastosowaniem  różnorodnych metod.
  2. Uczniowie II klas Gimnazjum nr 2 biorą obowiązkowo udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  3. Na początku  każdego roku szkolnego rodzice  ( prawni opiekunowie) i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  4. Dyrektor  szkoły ogłasza listę nauczycieli, którzy  będą zaangażowani w pracę  nad projektami uczniowskim oraz koordynatora projektów edukacyjnych, na Radzie Pedagogicznej najpóźniej w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego. Liczba nauczycieli jest uzależniona od liczby uczniów, którzy w danym roku szkolnym będzie realizować projekty edukacyjne. 
  5. Koordynator jest powoływany na czas trwania prac nad realizacją projektów w danym roku szkolnym. Szczegółowe zadania koordynatora określa załącznik nr 2
  6. Projekt edukacyjny realizowany  przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów  przy współpracy  z nauczycielem;

b) określenie celów projektu  edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela  prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie określonych zadań;

d) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w Gimnazjum nr 2 uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe zadania wychowawcy klasy określa załącznik nr 3 .

8. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu  ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.

9. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu  wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

10.W szczególnie uzasadnionych  przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Gimnazjum może zwolnić  ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

11.Realizację projektów uczniowskich monitoruje nauczyciel prowadzący projekt na przykład poprzez kartę projektu – załącznik nr 1.

II.

1. Najpóźniej do końca września  danego roku szkolnego każdy zespół przedmiotowy  proponuje  kilka zakresów tematycznych projektów. 

2. Zakres tematyczny  projektu edukacyjnego  może  dotyczyć wybranych  treści  nauczania określonych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego  dla gimnazjów  lub wykraczać poza  te treści.

3. Po zaakceptowaniu zakresów tematycznych  przez Dyrektora Szkoły, nauczyciele, wyznaczeni na początku roku szkolnego do realizacji projektów, do końca października, dopisują do poszczególnych zakresów tematy  projektów  edukacyjnych. 

4. Projekt problemowy realizuje opiekun projektu. Opiekunem może być: nauczyciel przedmiotu (nie musi być nauczycielem uczącym w klasie), wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel bibliotekarz. Szczegółowe zadania opiekuna projektu określa załącznik nr 4.

5. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców lub innych  przedstawicieli  środowiska lokalnego.

6. Projekty edukacyjne realizowane są jako projekty klasowe lub międzyoddziałowe.

7. Realizacja projektu trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż jeden rok  szkolny, kończy się w danym roku szkolnym.

8. Grupy projektowe liczą od 5 do 30 osób. Ostateczną liczbę członków  każdego zespołu ustala Dyrektor. Grupy projektowe są tworzone na zasadzie dobrowolności. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca  dokona podziału.

9. Do końca listopada uczniowie podczas godziny wychowawczej wybierają tematy, spośród przedstawionych przez wychowawcę.

10. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcje, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów.

11. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego przez ucznia. Zgodę na  udział ucznia  w innym projekcie  podejmują wspólnie wychowawca klasy  i nauczyciel prowadzący inny projekt. Zmiana  tematu może nastąpić  w ciągu 2 tygodni od  daty wybrania przez   ucznia tematu projektu edukacyjnego i tylko raz.

12. Uczeń  może brać udział w kilku projektach problemowych. Na świadectwie ukończenia szkoły znajdzie się informacja o uczestnictwie w jednym wskazanym przez ucznia. Informację  taką uczeń przekazuje wychowawcy w ciągu  pierwszego miesiąca  trwania projektu.

13. Projekt edukacyjny może być realizowany w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć psychoterapeutycznych, zajęć popołudniowych, wyjazdów i wyjść edukacyjnych.

14. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni udzielać także, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów, pedagog, psycholog, w szczególności nauczyciel bibliotekarz  lub nauczyciel informatyki.

15. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42  Karty Nauczyciela.

16. Rodzice ( prawni opiekunowie) uczniów powinni, w miarę   swoich   możliwości,  służyć pomocą w realizacji zadań projektowych.

17. W przypadku nieobecności opiekuna projektu edukacyjnego dłuższej niż 30 dni, jego obowiązki przejmuje, wyznaczony przez Dyrektora inny nauczyciel.

18. Uczeń, który został przyjęty do klasy drugiej  w trakcie realizowania projektu zostaje dopisany przez wychowawcę, po konsultacji z opiekunem projektu, do jednej z grup realizujących projekty.

19. Uczeń, który został przyjęty do klasy III gimnazjum i nie realizował  projektu gimnazjalnego, jest zobligowany do uczestniczenia w projekcie edukacyjnym razem z klasami drugimi. Nad przydziałem ucznia do grupy projektowej czuwa wychowawca klasy.

20. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia nowoprzyjętego w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym  jest okazanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Dyrektora szkoły, którą uczeń opuścił.

21. Publiczna prezentacja projektów przez uczniów klas drugich będzie organizowana w  ostatnich miesiącach roku szkolnego.

TOP