DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Szkolny Program Profilaktyki

 

Szkolny Program Profilaktyki

realizowany w Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

 w roku szkolnym 2016/2017

 

 WSTĘP

Działalność szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań. 

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje profilaktykę I rzędową (skoordynowaną
z działaniami wychowawczymi). Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy części aspektów szkolnego programu wychowawczego między innymi działań prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę
w życiu człowieka. Z perspektywy społecznej dokonują się w nim zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej kompetencji. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny, zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

Wiek 13 – 16 lat określa się jako okres ryzyka ze względu na podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych. Szkoła, ze względu na spędzanie znacznej części aktywnego życia młodzieży, jest głównym terenem działań profilaktycznych I fazy.  Tu spotykają się najważniejsze dla młodego człowieka osoby dorosłe, rodzice i nauczyciele. 

 

DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

            Przy tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę, spostrzeżenia pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.

Przeprowadzona analiza zachowań problemowych w  roku szkolnym 2015/2016 obejmująca młodzież oraz całe środowisko wychowawcze wskazuje na pewne obszary problemowe istotne dla podejmowania działań profilaktyczno – wychowawczych:


-  młodzież sporadycznie używa alkoholu, część jest więc po inicjacji alkoholowej,
-  młodzież pali papierosy,
-  młodzież wagaruje,
-  młodzież ma łatwy dostęp do środków uzależniających, co stanowi zagrożenie 
   uzależnieniem,
- w szkole czasami pojawiają się problemy agresji słownej, fizycznej i zastraszania. 

 

CELE  SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki.
 2. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.
 3. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.  

1. Dyrektor/wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych: 

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, 
   ( finansuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację). 

2. Pedagog i psycholog szkolny 

a) organizuje działania i poszczególne programy profilaktyczne wynikające ze Szkolnego
    Programu Profilaktyki, 

b) koordynuje ich realizację.  

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych: 

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów 
   i rodziców/opiekunów, 

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań itp.  

4.   Rodzice/opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych: 

a) aktywnie współpracują ze szkołą, 

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki, 

c) uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie
    Profilaktyki. 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorem Sądowym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pielęgniarką szkolną i innymi w zależności od potrzeb.

 

 

  ZADANIA I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZYNYCH.

Zadania

 

Formy  realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Ewaluacja

Działania ogólnoszkolne.

 

Udział w ogólnopolskiej akcji

„Rzuć palenie razem z nami”:

- przygotowanie gazetki tematycznej;

- wystawa plakatów mówiących 
   o szkodliwości palenia;

- włączenie się do imprez miejskich

 

 

 

PCK,

zespół ds. profilaktyki

 

listopad

wyniki konkursu

 

Gromadzenie materiałów z tematyki związanej ze SZKOLNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI.

 

T. Piotrowska

cały  rok

 

 Imprezy integracyjne:  

 • Festiwal Szkolno – Parafialny
 • Wieczorek Poetycki
 • Biwak Nocny
 • Rajd Rowerowy
 • Bal Walentynkowy

 

 

 

zespół ds. profilaktyki

zespół ds. promocji zdrowia, opiekunowie projektów edukacyjnych, 
K. Ochlik

 

zgodnie 
z harmonogramem

sprawozdania

 

Współpraca z Izbą Celną i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

dyrektor,

zespół ds. profilaktyki

zespół ds. promocji zdrowia

cały rok

sprawozdania

Zapobieganie kontaktowi uczniów z używkami
i uzależnieniami.

KLASA I

Spotkanie z policjantem dzielnicowym:

„Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa”.

 

zespół ds. profilaktyki

 

wrzesień

październik

zapis w dzienniku lekcyjnym

Godzinna z wychowawcą:

 • wykorzystanie filmu z serii
  „Nie zamykaj oczu”
 • „Stop cyberprzemocy”

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Zdrowe odżywanie. Zdrowa żywność.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Propagowanie ruchu jako zdrowego
stylu życia.

 

nauczyciele wychowania fizycznego

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Ankieta – kontakt ucznia
z używkami.

zespół ds. profilaktyki

II semestr

zapis w dzienniku lekcyjnym

KLASA II

 

Lekcja biologii:

 • „Higiena układu oddechowego”
 • „Higiena układu krążenia”
 • „Higiena układu nerwowego”

nauczyciele biologii

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Godzinna z wychowawcą:
wykorzystanie filmu z serii 
„Nie zamykaj oczu”.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Warsztaty z pedagogiem szkolnym:
„Sobą być dobrze żyć”.

 

pedagog szkolny

cały rok

zapis w dzienniku lekcyjnym

Lekcje informatyki: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów 
w zakresie bezpiecznego funkcjonowania
w cyberprzestrzeni oraz właściwego reagowania na występujące w niej niepożądane zjawiska.

nauczyciele informatyki

cały rok

zapis w dzienniku lekcyjnym

Lekcja religii:

 • „Poszanowanie zdrowia”
 • „Czy wolność bez granic?”
 • „Warunki prawdziwej wolności”

katecheci

cały rok

zapis w dzienniku lekcyjnym

Zdrowe odżywanie. Zdrowa żywność.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Propagowanie ruchu jako zdrowego stylu życia.

nauczyciele wychowania fizycznego

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

KLASA III

Warsztaty pod hasłem

„Zażywasz przegrywasz” w oparciu 
o program profilaktyczny „Przeciw”

pedagog szkolny

I semestr

zapis w dzienniku lekcyjnym

Lekcje religii „Szacunek dla życia ludzkiego”

katecheci

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Warsztaty „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”

psycholog szkolny

styczeń – kwiecień

zapis w dzienniku lekcyjnym

Godzina z wychowawcą. Wykorzystanie filmu z serii 
„Nie zamykaj oczu”.

 

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Lekcje chemii: Alkohole i ich szkodliwe działanie na organizm człowieka.

 

nauczyciele chemii

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Lekcje informatyki: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów 
w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz właściwego reagowania na występujące w niej niepożądane zjawiska.

 

nauczyciele informatyki

cały rok

zapis w dzienniku lekcyjnym

Zdrowe odżywanie. Zdrowa żywność.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Propagowanie ruchu jako zdrowego stylu życia.

nauczyciele wychowania fizycznego

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Wpływ używek na rozwój młodego organizmu: dopalacze, alkohol, narkotyki, nikotyna.

Psycholog z PP-P w Rawie Mazowieckiej

I semestr

zapis w dzienniku lekcyjnym

Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji
Bezpieczeństwo fizyczne.

KLASA I

Przeprowadzenie ankiety poświęconej poczuciu bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

zespół ds. profilaktyki

październik

wyniki ankiety

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych.

pedagog, psycholog szkolny

wrzesień, październik

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Godziny z wychowawcą:

 • „Poznajemy się i ustalamy zasady bycia ze sobą”
 • „Budujemy przyjazny klimat w klasie”.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Lekcje religii:

 • „Twój obraz – jego obraz”.
 • „Przebaczenie”.
 • „Miłość nieprzyjaciół”.
 • „Miłość bliźniego”.

katecheci

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

KLASA II

Godziny z wychowawcą:

 • „Asertywnie a nie agresywnie - jak dbać o swoje prawa
   i granice”.
 • Wykorzystanie filmu z serii „Nie zamykaj oczu”.

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Lekcje religii:

 • „Przebaczenie”.
 • „Miłość nieprzyjaciół”.
 • „Miłość bliźniego”.

 

katecheci

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Przeprowadzenie przez powiatową jednostkę Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego.

dyrektor, 
zespół ds. profilaktyki

 

po wcześniejszym uzgodnieniu

zapis w dzienniku lekcyjnym

KLASA III

Godziny z wychowawcą:

 • Wykorzystanie filmu z serii „Nie zamykaj oczu”.
 • Moja postawa wobec przemocy – film edukacyjny.

 

wychowawcy

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Lekcje religii:

 • „Przebaczenie”.
 • „Miłość nieprzyjaciół”.
 • „Miłość bliźniego”.

 

katecheci

zgodnie z planem pracy

zapis w dzienniku lekcyjnym

Zapobieganie nieuzasadnionej absencji szkolnej.

 

Przeprowadzenie ankiet w ramach klasy, związanych z przyczynami opuszczania zajęć lekcyjnych (klasy o największej absencji).

 

wychowawcy

w zależności od potrzeb

wyniki ankiet

Indywidualne rozmowy z uczniami często opuszczającymi zajęcia lekcyjne oraz indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami tychże uczniów.

wychowawcy

cały rok

zeszyty klasowe, dziennik pedagoga,

psychologa

Konsekwentne przestrzeganie procedury postępowania z uczniem wagarującym.

wychowawcy

cały rok

zeszyty klasowe,

dokumentacja pedagoga, psychologa

 

Monitorowanie absencji uczniów.

 

wychowawcy

cały rok

dziennik lekcyjny

Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów.

wychowawcy

cały rok

zeszyty klasowe,

dokumentacja pedagoga, psychologa

Organizowanie działań alternatywnych.

 

Umożliwienie realizacji własnych marzeń 
i autoprezentacji poprzez rozwijanie postaw twórczych, zainteresowań 
i wrażliwości estetycznych.

 • projekt edukacyjny
 • prezentacja prac uczniów
 • promowanie osiągnięć uczniów
  w środowisku rówieśników
 • udział uczniów w konkursach
 • pokaz talentów

 

wszyscy nauczyciele

cały rok

sprawozdania

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego.

 

opiekunowie SU

cały rok

sprawozdanie

Praca młodzieży w Szkolnym Kole PCK, LOP.

opiekunowie PCK, LOP

cały rok

sprawozdanie

Grupy samopomocy uczniowskiej.

samorządy klasowe

cały rok

zeszyty klasowe

 

Zbieranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach uczniów.

Samorząd Uczniowski

cały rok

ankiety

Udział młodzieży w sekcjach sportowych.

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

zapis w dzienniku zajęć

Imprezy, uroczystości klasowe.

wychowawcy

cały rok

zapis w dzienniku lekcyjnym

Koła zainteresowań, sportowe, inne.

opiekunowie organizacji, wychowawcy klas,
osoby prowadzące koła

oraz zajęcia sportowe

cały rok

zapis w dzienniku zajęć

Imprezy ogólnoszkolne.

wszyscy nauczyciele

według harmonogramu

sprawozdania

 Wycieczki

wszyscy nauczyciele

cały rok

ewaluacja wycieczki

Współpraca z rodzicami.

 

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły
(w tym PSO), Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki.

wychowawcy,

dyrektor szkoły

wrzesień

protokoły zebrań

Organizacja Dni Otwartych Szkoły.

dyrektor szkoły

w zależności od potrzeb

wpisy w kronice szkoły

Informowanie o wynikach w nauce
i zachowaniu na zebraniach rodzicielskich.

wychowawcy

według harmonogramu

protokoły zebrań

Indywidualne spotkania rodziców
z wychowawcą.

wychowawcy

cały rok

zeszyty klasowe

Indywidualne spotkania rodziców
z pedagogiem/psychologiem.

pedagog/psycholog

cały rok

dzienniki

Pisma informujące o obniżonej frekwencji.

wychowawca, pedagog, psycholog

cały rok

ewidencja korespondencji

Indywidualne rozmowy rodziców/opiekunów z dyrektorem szkoły.

dyrektor szkoły

cały rok

 

Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych oraz praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego.

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.

dyrektor szkoły

cały rok

protokoły zebrań

Spotkania ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką wskazanymi przez Radę Rodziców.

dyrektor szkoły,

Rada Rodziców

cały rok

 

Badanie klimatu szkoły.

Przeprowadzenie ankiet badających klimat szkoły.

wychowawcy,

zespół ds. profilaktyki

 

I semestr

ankiety

Analiza i opracowanie wniosków.

zespół ds. profilaktyki

 

II semestr

wnioski z analizy ankiet

Działania skierowane do nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach, konferencjach.

lider WDN

cały rok

sprawozdanie

 

Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej.

dyrektor szkoły

cały rok

sprawozdanie

Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki.

bibliotekarz, pedagog, psycholog

cały rok

sprawozdanie

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

dyrektor szkoły,

zespół ds. profilaktyki

 

cały rok

sprawozdanie

 

TOP