DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Program wychowawczys

Program Wychowawczy

realizowany w Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

w roku szkolnym 2015/2016

 Spis treści: 

 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna
 3. Cele wychowania
 4. Zadania wychowawcze
 5. Formy i metody pracy
 6. Zasady współpracy szkoły z rodzicami
 7. Monitoring i ewaluacja

 

  Wstęp:

Pierwszymi i głównymi wychowawcami dziecka są rodzice i oni mają prawo decydować o całym procesie wychowawczym – także szkolnym. Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny. Cele programu wychowawczego wynikają z celów zapisanych w Statucie Gimnazjum. Działania wychowawcze mają pomóc uczniom w kształtowaniu osobowości w wymiarze duchowym, moralnym, poznawczym, uczuciowym, społecznym, estetycznym i zdrowotnym.

Program wychowawczy naszej szkoły jest spójny z programami nauczania, kształtuje postawy i umiejętności, jest budowany z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli, jest osadzony w tradycji szkoły i lokalnej społeczności, uwzględnia zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 3. Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", „Bezpieczna +” na lata 2015 – 2018.
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
 5. Konwencja Praw Dziecka.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114);

 Cele wychowania: 

Cel ogólny: wszechstronny rozwój ucznia.   

Cele szczegółowe :
• Rozwijanie pozytywnych cech osobowych ucznia (kultura, wrażliwość, dobroć, szacunek dla człowieka a szczególnie osób chorych i starszych, tolerancja),
• Przygotowanie ucznia do podejmowania świadomych decyzji,
• Wyrobienie u ucznia szacunku do wartości ogólnospołecznych, etycznych, religijnych, patriotycznych,
• Przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy,
• Przygotowanie ucznia do świadomego i czynnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

 

  Zadania wychowawcze:

 1. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ TWORZENIE I KULTYWOWANIE JEJ TRADYCJI
 2. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 3. ROZWÓJ UCZNIA I KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW – BUDOWANIE PRZYJAZNEGO KLIMATU W SZKOLE
 4. PROWADZENIE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
 5. PRZYGOTOWYWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ
 6. PRZECIWDZIAŁANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU UCZNIÓW
 7. SPÓJNOŚĆ OCENIANIA

  

 1. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

 

Zadania        

 

Forma realizacji

 

Termin

realizacji

 

Osoby

odpowiedzialne

Poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć.

Godziny wychowawcze

i uroczystości szkolne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele

Popularyzowanie sylwetki Patrona w środowisku szkolnym.

 • Realizowanie tematyki o osobie i twórczości Patrona szkoły.
 • Organizowanie uroczystości szkolnych ku czci Patrona.

Godziny wychowawcze, akademie i uroczystości szkolne, gazetki, dzień patrona

Cały rok

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

Prowadzenie kroniki szkoły, strony internetowej, gazetki szkolnej.

Kronika, gazetka szkolna, strona internetowa

Cały rok

Nauczyciele

Dbanie o wystrój szkoły.

Aktualizowanie gazetek ściennych

Cały rok

Nauczyciele, pracownicy szkoły, wychowawcy świetlicy

Organizowanie wystaw prac uczniów.

Wystawy

Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy

Organizowanie imprez o charakterze środowiskowym.

Współpraca z MDK-iem i UM

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele. 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.

 

Zadania        

 

Forma realizacji

 

Termin realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 1. Zapoznanie uczniów z obrzędami

i tradycjami rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi i kulturowymi.

 

Godziny wychowawcze, uroczystości okolicznościowe

Cały rok

Wychowawcy, rodzice,

nauczyciele historii i WOS-u

 1. Uwrażliwienie na specyfikę dziejów

 i tradycji naszego narodu.

 

Lekcje historii, godziny wychowawcze, akademie szkolne,

pogadanki przez radiowęzeł

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 1. Obchody świąt państwowych.

Akademie, godziny wychowawcze, uroczystości lokalne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele.

 1. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych.

Godziny wychowawcze, lekcje historii i WOS-u, wykonywanie hymnu podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele historii, muzyki i WOS-u.

 1. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej.

Godziny wychowawcze, lekcje historii i WOS-u, wycieczki

Cały rok

Wychowawcy, rodzina, nauczyciele historii i WOS-u.

           

 

 1. Rozwój ucznia i kształtowanie prawidłowych postaw – budowanie przyjaznego klimatu w szkole

 

Zadania        

 

Forma realizacji

 

Termin

realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii.

Zajęcia lekcyjne

i pozalekcyjne.

Cały rok

Wychowawcy,  nauczyciele , pedagog, psycholog

 1. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Rozmowa indywidualna, dyskusja.

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 1. Propagowanie zasad Savoir-vivre.

Rozmowy, pogadanki, godziny z wychowawcą,

konkursy

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

 1. Rozwijanie umiejętności samooceny.

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze

Cały rok

Wychowawcy świetlicy, wychowawcy

 1. Propagowanie kultury słowa wśród uczniów.

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, przerwy międzylekcyjne

Cały rok

Wychowawcy świetlicy, pedagog

i psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele

 1. Dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski.

Zajęcia szkolne

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 1. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność.

Zajęcia szkolne

Cały rok

Nauczyciele, pracownicy szkoły koordynator d/s bezpieczeństwa.

 1. Adaptacja i integracja uczniów
 • uświadomienie sobie konieczności własnego wkładu w rozwój klasy, szkoły
 • przestrzeganie norm obowiązujących w szkole
 • organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych i sposobów spędzania czasu wolnego

 

Zajęcia integracyjne w klasach I-ych,

Godz. wychowawcze, wycieczki,

zajęcia sportowe, konkursy, ankiety,wolontariat

Wrzesień

 

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog, wychowawcy świetlicy.

 1. Budowanie postawy proekologicznej.

Akcja „ Sprzątanie świata”

Opieka nad zielenią w szkole i wokół niej,

Organizacja imprez okolicznościowych, udział w konkursach ekologicznych

Cały rok

Nauczyciele

     10. Rozwijanie wśród uczniów samorządności

Powołanie samorządów klasowych i SU, gazetka szkolna, konkursy miedzyklasowe,

Wrzesień

Cały rok

Dyrekcja, wychowawcy, opiekun samorządu

      11. Badanie klimatu szkoły

Ankieta diagnozująca,

I semestr

Zespół ds. profilaktyki

 

 

IV. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej

 

 

Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia.

 zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, lekcje biologii, techniki

Cały rok

wychowawcy świetlicy, wychowawcy, nauczyciele biologii.

 1. Poznanie zasad racjonalnego żywienia

i uświadomienie korzyści stąd płynących. 

Filmy wideo, zajęcia świetlicowe, lekcje biologii i chemii, techniki,

Cały rok

Pedagog szkolny,

wychowawcy, nauczyciele biologii

i chemii, techniki,  wychowawcy świetlicy

 1. Poznanie i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania /nikotynizm, alkoholizm, narkomania, dopalacze/.

Zajęcia świetlicowe, z pedagogiem i psychologiem szkolnym, godziny wychowawcze, lekcje biologii

Cały rok

Pedagog , psycholog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele biologii i chemii, koordynator ds. bezpieczeństwa.

 1. Radzenie sobie ze stresem - jak bezstresowo i dobrze zdać egzamin gimnazjalny?

 Warsztaty z psychologiem szkolnym w klasach trzecich, lekcje wychowawcze

Styczeń – kwiecień

 

Cały rok

Wychowawcy, psycholog

 

 

 

   V. Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

 

 

Zadania

 

Forma

realizacji   

 

Termin

realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 1. Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji.

Godz. Wychowawcze  zajęcia z pedagogiem

i psychologiem, spotkania indywidualne

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 1. Przygotowanie uczniów klas III do dokonania trafnego wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia.

 

Rozmowy indywidualne , spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, targi edukacyjne, badania psychologiczne

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

   

 VI Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów, bezpieczeństwo uczniów

Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1. Diagnoza środowiska wychowawczego

Analiza dokumentów, obserwacja, wizyty w domach

Cały rok

Dyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawcy

2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne, współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami, policją

Cały rok

Dyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawcy

3. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

Analiza frekwencji, stosowanie procedur

Cały rok

Dyrekcja, pedagog, wychowawcy

4. Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole.

Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, obserwacja młodzieży, ankiety

Cały rok.

Pedagog, nauczyciele, koordynator ds. bezpieczeństwa, psycholog

5. Poprawa bezpieczeństwa fizycznego uczniów.     Cyberprzemoc

Ankiety, zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne, współpraca z różnymi instytucjami, nauczyciel informatyki

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

 

 Spójność oceniania

Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1. Ocenianie według obowiązujących przepisów prawa

Przestrzeganie zasad zawartych w PSO 

 i Statucie Szkoły, postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami

Cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

 

 Metody pracy:

 

Do realizacji wyznaczonych celów służą metody aktywizujące:

1. gry i zabawy dramatyczne, scenki rodzajowe, inscenizacje, symulacje, projekty, dyskusje realizowane podczas godzin z wychowawcą oraz

2.treningi umiejętności i warsztaty realizowane podczas zajęć z  pedagogiem i psychologiem szkolnym,

3. twórczość plastyczna, informatyczna i audiowizualna,

4. wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze i integracyjne, uczestnictwo w różnych aspektach życia kulturalnego,

5. wspólne rozwiązywanie problemów,

 

Formy pracy:

 

praca w zespołach,

praca w grupach,

praca indywidualna.

 

Zasady współpracy szkoły z rodzicami

 

1. Uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach indywidualnych.

2. Pomoc w organizowaniu wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.

4. Opiniowanie przez rodziców wybranej dokumentacji szkolnej.

5. Zapoznanie rodziców z programami, regulaminami.

6. Systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce, a także o problemach wychowawczych w celu ich szybkiego rozwiązania.

 

 Monitoring i ewaluacja:


Metody i formy kontroli procesu wychowania to:
- anonimowe ankiety dla uczniów o poczuciu bezpieczeństwa w szkole
- rozmowy z uczniami, rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz nauczycielami,
- analiza wyników w nauce i zachowaniu ( przeprowadzana semestralnie),
- analiza frekwencji ( przeprowadzana semestralnie),
- analiza osiągnięć pracy pozalekcyjnej ucznia,
- analiza czytelnictwa,
- analiza osiągnięć sportowych,
- obserwacja ucznia w różnych sytuacjach,
- interesowanie się losami absolwentów.

 

 

 

TOP