DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Regulamin szkoły

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 2

im. Haliny Konopackiej

w Rawie Mazowieckiej

  WSTĘP

1.      Regulamin Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej jest zbiorem przepisów wewnątrzszkolnych, których przestrzeganie stanowi obowiązek wszystkich członków społeczności naszego gimnazjum.

2.     Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic) ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej oraz  obowiązek poszanowania godności innych.

PRZEPISY DOTYCZĄCE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 Zagadnienie: Człowiek – członek szkolnych społeczności.

 Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada (proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji) za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.

 1. Każdy członek szkolnej społeczności (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice) – jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:

v     poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia.

v     wolności myśli , sumienia, wyznania oraz swobody wyrażania swoich przekonań, poglądów i opinii jeśli nie naruszają tym dobra innych osób.

v     ochrony prywatności

2. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

v     przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie gimnazjum,

v     zachowywać się kulturalnie - zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, okazując szacunek innym członkom społeczności szkolnej,

v     podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

 Zagadnienie: Lekcja

 Lekcja jest główną formą nauczania i wychowania.

 1. Uczniowie:

 • Mają prawo do:

v     Znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych,

v     informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych,  oraz sprawiedliwej i jawnej oceny na podstawie określonych w WSO i PSO kryteriów oceniania.

v     Jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,

v     Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności.

 •  Mają obowiązek:

v     Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

v     Regularnie uczęszczać na zajęcia

v     Prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i inne wymagane przez nauczyciela

v     Regularnie odrabiać prace domowe i przygotowywać się do lekcji.

v     Zgłosić nauczycielowi na początku lekcji brak zadania  lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej z danego przedmiotu zgodnie z PSO.

v     Uzupełniać braki wynikające z absencji,

v     Przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni.

 2. Nauczyciele:

 • Mają prawo do:

v     Wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania lub opracowania i wdrażania autorskiego programu nauczania,

v     Wyboru form i metod pracy lekcyjnej.

v     Zatrzymania w depozycje urządzeń elektronicznych w przypadku naruszania przez ucznia zasad ich używania.

 •  Mają obowiązek:

v     Maksymalnie ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu lekcji i motywować jego aktywność w wykonywaniu przez niego zadań lekcyjnych,

v     Wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,

v     Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

v     Przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie.

 3. Władze szkolne:

 • Mają obowiązek:

v     Umożliwić nauczycielowi doskonalenie własnych umiejętności i warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach, studiach uzupełniających i podyplomowych,

v     Zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne produkowane seryjnie,

v     Pełnić nadzór pedagogiczny poprzez hospitacje nad pracą nauczyciela podczas lekcji.

 Zagadnienie: Praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna

Praca klasowa i sprawdzian obejmują całe działy lub duże jego części, czas trwania 1 – 2 godziny lekcyjne.

      Kartkówka :

 • jest formą pisemną odpowiedzi ustnej i obejmuje treści co najwyżej 3 ostatnich tematów  lekcyjnych,
 • czas jej trwania wynosi do 20 minut i jej termin nie musi być wcześniej ustalony.

Odpowiedź ustna i kartkówka są formami bieżącej kontroli.

 1. Uczniowie:
 • Mają prawo do:

v     Znajomości zakresu pracy klasowej, wymagań, jakim będą musieli sprostać,   

         formy sprawdzianu, zasad oceniania,

v     Najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż 1 sprawdzian

         dziennie,

v     Ustalenia terminu sprawdzianu z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym

          wyprzedzeniem,

v     Wglądu we własne sprawdzone przez nauczycieli prace klasowe, sprawdziany.

v     Poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od oddania prac

         klasowych lub innym ustalonym z nauczycielem.

v     Odwołania się od oceny w sytuacjach i na zasadach określonych w WSO

v     Na wniosek nauczyciela zwolnienia z pytania (kartkówki) z przedmiotów, które

         odbywały się w dniu poprzednim, jeżeli reprezentował szkołę w zawodach

         sportowych, konkursach lub innych imprezach.

 

 • Mają obowiązek:

v     Przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału,

v     Przynieść materiały wymagane (np. papier podaniowy, przybory geometryczne,

         słowniki, itp.).

v     Brać udział w sprawdzianie,

v     Zaliczyć dany materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela, jeżeli był

         nieobecny na sprawdzianie.

 

 1. Nauczyciele:
 • Mają prawo do:

v     Wyboru formy sprawdzianu,

v     Nie precyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces postępów poprzez ucieczki, celową absencję, itp.

 

 • Mają obowiązek:

v     Przestrzegać zasad ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami,

v     Zapowiadać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem ( z wyłączeniem sytuacji opisanych wyżej),

v     Podać uczniom zakres materiału, wymagania sprawdzianu, formę i zasady oceniania,

v     Rzetelnie sprawdzać prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację,

v     Omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy, pokazać uczniom sprawdzone prace klasowe, sprawdziany.

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie:
 • Mają prawo:

v     Zapoznać się z pracami klasowymi dzieci zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela

 

 • Mają obowiązek:

v     Podpisać na prośbę nauczyciela, ocenę z pracy klasowej,

v     Sprawdzić, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

 

 1. Władze szkolne:
 • Mają obowiązek:

v     Kontrolować zasady ilościowego obciążania uczniów pracami klasowymi,

v     Kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczyciela, szczególnie w przypadku dużej ilości ocen negatywnych ze sprawdzianu.

 

Zagadnienie: Frekwencja

 

1.  Uczniowie:

 • Mają obowiązek:

v     Punktualnie przychodzić na zajęcia,

v     Usprawiedliwiać nieobecność w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji (maksymalnie do dwóch tygodni),

v     Zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klasy informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji po skontaktowaniu się z rodzicami lub opiekunem.

 

 • Nie mogą:

v     Samowolnie, bez wiedzy nauczyciela opuszczać klasy, szkoły.

 

2.  Nauczyciele:

 • Mają obowiązek:

v     Punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne,

v     Usprawiedliwiać własną nieobecność w szkole,

v     Zawiadamiania dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu przed rozpoczęciem przez nich zajęć,

v     Usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,

v     Sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie,

v     W razie dłuższej lub częstszej nieobecności ucznia, skontaktowania się z jego rodzicami lub opiekunami.

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie:
 • Mają obowiązek:

v     Usprawiedliwiania nieobecności ucznia w formie pisemnej, zawartej w zeszycie kontaktowym (nieobecność winna być usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu ucznia do szkoły),

v     Zwalniania ucznia z lekcji z usprawiedliwionych powodów w dniu, w którym ma nastąpić zwolnienie, przez informację w formie pisemnej, zawartej w zeszycie kontaktowym

v     Zgłaszania się do szkoły na pisemne wezwania wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

v     Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez dyrektora i wychowawcę klasy.

 

5.  Władze szkolne:

 • Mają obowiązek:

v     Zapewnienia uczniom zastępstwa w przypadku nieobecności nauczyciela,

v     Kontrolowania frekwencji w klasie.

 

Zagadnienie: Zdrowie i bezpieczeństwo

 

1.       Uczniowie:

 • Mają prawo do:

v     Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

v     Poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego

v     Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku nagłego zachorowania.

 

 • Mają obowiązek:

v     Przestrzegać zasad BHP

v     Przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia,

v     Podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie wychodzić poza teren szkoły,

v     Wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,

v     Przychodzić do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,

v     Po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę,

v     Respektować regulaminy pracowni przedmiotowych, hali sportowej, świetlicy szkolnej, biblioteki,

v     Zmieniać obuwie

v     O złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub szkolnej służbie zdrowia,

v     Zgłosić nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub dyrektorowi zagrożenie bezpieczeństwa,

v     Respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych, szczepień, fluoryzacji, itp.

 

 • Nie mogą:

v     Zapraszać osób obcych do szkoły,

v     Nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (np. długich kolczyków),

v     Korzystać podczas lekcji z telefonów komórkowych,

v     Nagrywać dźwięk lub obrazy na terenie szkoły bez zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej

v     Przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich, jak: zapalniczki, broń, gaz, petardy, materiały wybuchowe, żrące, itp.

v     Pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu.

 

2.   Nauczyciele:

 • Mają prawo do:

v     Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,

v     Korzystania z pomocy szkolnej służby zdrowia w razie wypadku lub złego samopoczucia.

 

 • Mają obowiązek:

v     Zapewnić uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,

v     Zamykać sale lekcyjne na okres przerw i po zakończonych zajęciach,

v     Bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach lub zaniechać zajęć lekcyjnych, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi,

v     Rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

v     Zawiadomić władze szkolne, rodziców lub opiekunów o chorobie, wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,

v     Zapewnić opiekę choremu uczniowi.

 

 • Nie mogą:

v     Podczas zajęć lekcyjnych korzystać z telefonów komórkowych za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

 

      3.  Rodzice lub opiekunowie:

 • Mają obowiązek:

v     Udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie ze skierowaniem lekarza lub pielęgniarki szkolnej,

v     Przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,

v     Na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia.

 

      4.   Władze szkolne:

 • Mają obowiązek:

v     Zawiadomić rodziców lub opiekunów o chorobie lub wypadku ucznia,

v     Niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez uczniów, rodziców, opiekunów lub nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

v     W przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia lekcyjne,

v     Dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa,

v     Zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie lekarskim,

v     Utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym

v     Zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.

 

Zagadnienie: Przerwa

 1. 1.      Uczniowie:
 • Mają prawo do:

v     Odpoczynku podczas przerwy.

 

 • Mają obowiązek:

v     Podczas przerw przebywać na terenie szkoły.

v     Stosować się do uwag i zaleceń nauczycieli dyżurujących na terenie szkoły.

 

 • Nie mogą:

v     Biegać po korytarzach, klatkach schodowych, holu,  

v     Utrudniać innym poruszania się po szkole,

v     Wychodzić przed budynek szkoły,

 

2.   Nauczyciele:

 • Mają prawo do:

v     Odpoczynku podczas przerwy nie objętej dyżurem.

 

 • Mają obowiązek:

v     Rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie korytarzy szkolnych

v     Kontrolować łazienki

v     Bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach

v     W razie wypadku udzielić uczniowi pomocy i natychmiast poinformować dyrektora szkoły

      4.   Władze szkolne:

 • Mają obowiązek:

v     Dokonywać przeglądu korytarz i łazienek szkolnych pod względem bezpieczeństwa,

v     Utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym

v     Zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.

 

 

Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi!

 

v     Rodzice ani żadne osoby obce bez wiedzy nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika szkoły nie mają prawa wstępu na teren szkoły, na korytarze, do szatni, łazienek ani sal lekcyjnych.

v     Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku.

v     Jeżeli dyrektor szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów (dowcip z „podłożoną bombą”, zniszczenia zagrażające bezpieczeństwu), uczniowie będą zobowiązani nadrobić stracone zajęcia w dniu ustawowo wolnym od nauki, wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

v     Wszelkie zmiany w regulaminie szkolnym wprowadza się na mocy uchwały rady Pedagogicznej na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, członków Rady Pedagogicznej.

v     Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną szkoły.

 

TOP