DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Nabór elektroniczny

 

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM NR 2 IM. HALINY KONOPACKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Zarządzenia Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia  21 stycznia 2016 r.

 

 1. Zasady ogólne
 • Rekrutacja odbywa się w systemie naboru elektronicznego poprzez aplikację nabór do gimnazjum na stronie vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka
 • Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są w pierwszej turze uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły,  natomiast w drugim terminie w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach. Przyjęcie kandydata spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy gimnazjum.
 • Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy pierwszej podejmuje powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów:

a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b) zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej

 • Uczniowie do Gimnazjum przyjmowani są na podstawie złożonego przez rodziców  zgłoszenia do gimnazjum.
 • O przyjęciu uczniów do wybranej klasy ze zwiększoną ilością godzin nauczania z danego przedmiotu decyduje wynik sprawdzianu  uzdolnień kierunkowych.
 • Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbywa się na terenie gimnazjum w terminie ustalonym przez szkolną komisję rekrutacyjną i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.
 • Podział na grupy językowe odbywa się na podstawie wyników sprawdzianu po klasie VI z danego języka obcego.
 • W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba miejsc  w szkole, przy przyjęciu ucznia bierze się pod uwagę łączną liczbę punktów z niżej wymienionych kryteriów :

a) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w szkole – 15pkt

b) dziecko, którego samotny rodzic pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym albo dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie stacjonarnym – 10pkt

c) dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim – 8pkt

Maksymalna liczba punktów 33. 

 • Złożenie dokumentów  potwierdzających informacje zawarte w ust.8 pkt  a-c odbywa się na wniosek szkolnej komisji rekrutacyjnej, jedynie w sytuacji  braku miejsc w szkole.

  

 1. Harmonogram rekrutacji

1) Harmonogram rekrutacji elektronicznej:

a) wprowadzenie zgłoszeń/wniosków przez rodziców ,

 1. 06.2016 do 22.06.2016  do godz. 12.00

b) składanie dokumentacji przez rodziców: kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenie o wynikach sprawdzianu,

24.06.2016 do 28.06.2016 w godz. 8.00 -12.00

c) weryfikacja przez szkolna komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów od 29.06. 2016 do 01.07.2016r., oraz w postępowaniu uzupełniającym od 15. 07.2016r. do 18.07.2016r.,

d)publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów – otwarcie strony dla rodziców 06.07.2016 do godz. 12.00, a w postepowaniu uzupełniającym- 8.08.2016r.  do godz. 12.00

e) potwierdzenie woli przez rodziców przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu od 06.07.2016, od godz. 12.00 do 08.07.2016, do  godz. 12.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym od 08.08. 2016r.,  od godz. 12:00 do 10.08. 2016r., do godz. 15:00,

f) podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11.07.2016 do godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym   11.08.2016r., do godz. 12.00

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości rodzice ucznia nieprzyjętego mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 • Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 • W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzice mają możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni  od daty jego otrzymania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego (art. 20zc ustawy).
 1. Postanowienia końcowe 
 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku , chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem.

 

 

TOP