DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

Procedura przyjmowania uczniów do klas pierwszych

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM  NR 2 IM. HALINY KONOPACKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 PODSTAWA PRAWNA:

 •          Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.7)
 •          Zarządzenie nr 5 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów (Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. )

 I. ZASADY OGÓLNE

1.      Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach. Przyjęcie kandydata spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy gimnazjum.

2.      Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy pierwszej podejmuje powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów:

a)      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b)      zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej

3.      Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły są  do niej przyjmowani z urzędu na podstawie złożonego przez rodziców ( prawnych opiekunów) zgłoszenia do gimnazjum.

4. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły są  do niej przyjmowani na podstawie złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku do gimnazjum.

5. O przyjęciu uczniów do wybranej klasy z rozszerzonym programem nauczania z danego przedmiotu decydujący jest wynik sprawdzianu  uzdolnień kierunkowych oraz ocena z tego przedmiotu uzyskana na koniec klasy szóstej

6. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbywa się na terenie gimnazjum w terminie ustalonym przez szkolną komisję rekrutacyjną i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

7.  Podział na grupy językowe odbywa się na podstawie wyników testów określających poziom opanowania wiadomości i umiejętności z danego języka obcego.

8. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba miejsca w szkole, przy przyjęciu ucznia bierze się pod uwagę łączną liczbę punktów z niżej wymienionych kryteriów :

1) zaświadczenie laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim – 10 pkt.

2) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie – 3 pkt.

4) wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt.

5) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – 2 pkt.

6) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 2 pkt.

7) wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej – 2 pkt.

8) kandydat jest kolejnym dzieckiem z rodziny, której dzieci są uczniami naszej szkoły -2pkt.

Maksymalna liczba punktów 30.

9. Złożenie dokumentów  potwierdzających informacje zawarte w ust.8 pkt  4-8 odbywa się na wniosek Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, jedynie w sytuacji  braku miejsc w szkole.

10.  Dokumenty potwierdzające informację zawarte w ust . 8 pkt 4-8:

 •   wielodzietność rodziny dziecka- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zał.nr 1
 •   niepełnosprawność dziecka – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 •   niepełnosprawność jednego z rodziców lub rodzeństwa dziecka – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .
 •   samotne wychowywanie dziecka w rodzinie-  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. zał. nr 2
 •   objęcie dziecka pieczą zastępczą– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), zał. 3
 •   kandydat jest kolejnym dzieckiem z rodziny, której dzieci są uczniami naszej szkoły – oświadczenie.

 11. Wszystkie dokumenty, o których mowa są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

 1.    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

II. HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 1.       Powołanie do końca lutego 2015 r. szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 2.       Do końca lutego podaje się do publicznej wiadomości szkolne zasady rekrutacji, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.
 3.       Składanie zgłoszeń i wniosków przez kandydatów  odbywa się w sekretariacie szkoły w terminie 2-31 marca 2015 r. do godz.15-tej.
 4.       Testy uzdolnień kierunkowych do klas z rozszerzonym programem nauczania odbywają się:

-z  matematyki – 17 czerwca 2015 r o godz. 15.00

- z języka polskiego – 18 czerwca 2015 r o godz. 15.00

 1.       Składanie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o sprawdzianie po szkole podstawowej –  odbywa się w sekretariacie szkoły od 26 czerwca 2015 r. do 6 lipca 2015 r. do godz. 15-tej.
 2.       Szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, w dniu 9 lipca 2015 r. do godz. 13-tej.
 3.       W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości rodzice(prawni opiekunowie) ucznia nieprzyjętego mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
 4.       Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 5.       W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6.   Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 7.   Na rozstrzygniecie dyrektora  służy skarga do sądu administracyjnego (art. 20 zc ustawy).

 

III. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 1.     Jeżeli po przeprowadzeniu postępowanie rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
 2.          Termin rekrutacji uzupełniającej kończy się w dniu 31 sierpnia 2015 r.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2.       Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku , chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem. 
TOP