DESIGNED BY JOOMLATD

Uwaga

Dobrego dnia!

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA

 Nauczyciele, pracownicy i uczniowie dążą do tego aby absolwent  Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej był człowiekiem:

  • otwartym, poszukującym, przedsiębiorczym, przygotowanym do życia w zmieniającym się świecie ;
  • posiadającym określony zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
  • umiejącym wykorzystać posiadane wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • umiejącym wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje;
  • samodzielnym i odpowiedzialnym za własne czyny;
  • umiejącym pracować w zespole i w sposób twórczy rozwiązywać problemy ;
  • umiejącym rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne i rozwijającym swoje zainteresowania ;
  • przysposobionym do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i  kształtowania podstaw patriotycznych
  • sprawnie posługującym się technologią informacyjno- komunikacyjną;
  • sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonującym we współczesnym świecie.
TOP